Інституціональне забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності міського населення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено вирішенню актуального наукового завдання щодо поглиблення теоретико-методичних основ і розроблення практичних рекомендацій з удосконалення інституціонального забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності міського населення та індикаторів оцінки стану безпеки. Сформовано понятійний базис інституціонального забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності міського населення, а також обґрунтовано концептуальну ідею інституціонального забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, що полягає у виділенні місцевого рівня (рівень територіальних громад) у ієрархії: глобальна, регіональна та локальна безпека, яка найбільш пов’язана із типами землекористування. Розроблено логічносутнісну модель процесу інституціоналізації системи екологічної безпеки на рівні територіальних громад. Систему індикаторів результативності реалізації заходів екологічної безпеки життєдіяльності міського населення, зокрема, доповнено такими показниками як тенденції змін антропогенного навантаження території, екологічної стабільності та екологічної небезпеки землекористування. Удосконалено шкалу характеристики екологічної небезпеки землекористування на основі коефіцієнта екологічної небезпеки як індикатора змін її стану. Набули подальшого розвитку: методичний підхід оцінки ефективності інституціонально-управлінських заходів щодо зниження рівня екологічної небезпеки життєдіяльності, які впливають на стан здоров’я населення; модель Муніципального кадастру землекористування зелених насаджень, яка включає: блок № 1 – взаємоузгодження складових та елементів Муніципального кадастру з Державним земельним кадастром і блок № 2 – власне самостійні складові та елементи Муніципального кадастру; класифікація земель за функціональним використанням в містах з метою оцінки стану екологічної небезпеки та значення коефіцієнта екологічної стабільності і балів оцінки антропогенного навантаження землекористування. Запропоновано інституціонально-економічні інструменти регулювання екологічної безпеки життєдіяльності міського населення

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.06 «Economics of Nature Using and Environment Protection». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The thesis is devoted to actual scientific issue to deepen the theoretical and methodological basis and development of practical recommendations to improve the institutional maintenance of ecological safety vital activity of urban population and safety status assessment indicators. The conceptual basis of institutional maintenance of ecological safety vital activity of urban population is formed and the conceptual idea of institutional provision of ecological safety human vital activity, which consists in allocating the local level (level of territorial communities) in the hierarchy: global, regional and local security, which is most connected with types of land using, is substantiated. The logical-essential model of the process of institutionalization of the system of ecological security at the level of communities is developed. The system of indicators of the effectiveness implementation of ecological safety vital activity of urban population measures, in particular, is complemented by indicators such as trends in anthropogenic loading of the territory, ecological stability and ecological danger of land using. The scale of the characteristics of the ecological danger of land use based on the ecological risk factor (ecological danger coefficient) as an indicator of changes is improved. Methodical approach for assessing the effectiveness of institutional and managerial measures to reduce the level of ecological danger of vital activity, which affects the health of the population; the model of the Municipal Cadastre of Land Using of an Area Planted with Trees, which includes: block No. 1 – the coordination of the components and elements of the Municipal Cadastre with the State Land Cadastre and block No. 2 – the actual independent components and elements of the Municipal Cadastre; classification of land for functional use in cities in order to assess the state of ecological hazards and the significance of the ecological stability and points of assessment of anthropogenic loading of land use are further developed. Institutional and economic instruments for regulating the ecological safety of vital activity of urban population are proposed

Ключові слова

безпека, національна безпека, екологічна безпека, життєдіяльність населення, міське населення, інституціоналізaція, інституціональне середовище, інституціональне забезпечення, землекористування, природокористування

Бібліографічний опис

Інституціональне забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності міського населення: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / М.О. Кірова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 20 с

Зібрання