Експрес-індикація P. AERUGINOSA методом поверхневого плазмонного резонансу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія». Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2018. Дисертацію присвячено розробленню методики експрес-індикації P. aeruginosa методом поверхневого плазмонного резонансу, вивченню факторів ризиків у тваринництві та гуманній медицині, пов’язаних із персистенцією P. aeruginosa, вивченню біологічних властивостей ізолятів, дослідженню зв’язку адгезивних властивостей штамів P. aeruginosa з антибіотикорезистентністю. Отримано діагностичну антисироватку та імуноглобулін, які було використано під час конструювання трансдюсера (чіпу) імуносенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу для експрес-індикації P. aeruginosa. В результаті проведення досліджень сенсибілізації трансдюсера імуносенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу, виявлено, що за умов обробки поверхні чіпу поліаліламін гідрохлоридом чутливість відгуку імуносенсора знаходилась в межах 101–103 кл./см3, тоді як чутливість інших методик попередньої обробки трансдюсера становить від 102 кл./см3. Чутливість імуносенсора з використанням моношару антитіл, сформованого на невкритій поверхні золота становила від 1000 кл./см3. Калібрування елементів системи та приладу «Плазмон – 6» продемонструвало, що відгук (мінімальне фіксоване значення кута рефракції) становить від 1000 RU, робочий титр сироватки дозволяє виявити мінімальну порогову кількість – 101–103 кл./см3. При порівнянні даних, отриманих при дослідженні дослідних зразків біоматеріалів класичним бактеріологічним методом посіву та методом імуносенсорного аналізу, вірогідної різниці виявлено не було. Вперше розроблено імуносенсорну тест-систему на основі поверхневого плазмонного резонансу для експрес-індикації P. aeruginosa, з можливістю здійснювати реєстрацію наявності бактерій в біоматеріалі в межах 10 мікробних клітин в 1 см3

Опис

The thesis is for degree of candidate of veterinary sciences degree for speciality 16.00.03 «Veterinary microbiology, epizootology, infectious diseases and immunology». National University of Life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. The thesis is based on the development of express-indication of P. aeruginosa by surface plasmon resonance. The main aspects of the researches were devoted to study of the risk factors in livestock and humane medicine related to the persistence of P. aeruginosa. The results of morphological, cultural, fermentative and biological properties of tested P. aeruginosa isolates were presented. Regarding the thesis, the connection of the adhesive properties of P. aeruginosa with antibiotic resistance has been investigated. Diagnostic antiserum and immunoglobulin have been obtained, which were used during the design of a transducer (chip) of an immunosensor based on a surface plasmon resonance for rapid detection of P. aeruginosa. As a result of studies of transducer’s surface under the conditions of surface treatment of the chip polyalylamine hydrochloride, the sensitivity of the response of the was within 101–103 cells/cm3. Sensitivity of surface plasmon resonance immunosensor using a monolayer of antibodies formed on an uncovered surface of gold was from 1000 cells/cm3. The calibration of the elements of the system and the "Plasmon-6" device demonstrated that the response (the minimum fixed refractive angle value) is from 1000 RU, the working serum titer can detect a of 10–103 cells/cm3. There was no probable difference, comparing the data obtained during the study of experimental samples of biomaterials by the classical bacteriological method of sowing and by the method of immunosensory analysis. As a results of the researches, surface plasmon resonance immune biosensor test system for the express diagnostics of bacteria P. aeruginosa is developed. Statistical significance of the analysis grows sharply with the increasing of concentrations. Linearity of the immunosensor is between 101–106 cells/sm3

Ключові слова

P. aeruginosa, поверхневий плазмонний резонанс, імуносенсор, антибіотикорезистентність, адгезивні властивості, мікроорганізми

Бібліографічний опис

Експрес-індикація P. AERUGINOSA методом поверхневого плазмонного резонансу: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія" / О.Ю. Новгородова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 20 с.

Зібрання