Розвиток інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. - Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Науково обґрунтовано теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві. Проаналізовано й узагальнено теоретичні засади інвестицій та розвитку інвестиційної діяльності, особливості управління інвестиціями в агропромисловому виробництві, удосконалено методичні підходи до оцінки їх ефективності. Досліджено сучасні умови здійснення інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві на макро- та мезорівнях, її стан та перспективи розвитку. Розроблено стратегію підвищення ефективності інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві, з акцентами на його регіональних особливостях, враховуючи сучасні тенденції формування кластерних структур різних типів. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення управління розвитком інвестиційної діяльності, зокрема забезпечивши реалізацію системи моделювання та прогнозування інвестицій в економіку на різних рівнях економіки, а на рівні регіону – основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності. Запропоновано також перспективні напрями розвитку інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві шляхом формування сприятливого інвестиційного середовища на основі координації попиту та пропозиції на ринку інвестицій та посиленні моніторингу інвестиційної діяльності

Опис

Dissertation on gaining scientific degree of candidate of economic science on specialty 08.00.03 – Economy and Management of a national economy. - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Theoretical, methodological and practical aspects of development of investment activity in agricultural production were scientifically grounded. Theoretical principles of investment and investment activity development, peculiarities of investment management in agricultural production were analyzed and generalized; methodical approaches to evaluate their effectiveness were improved. Modern conditions of investment activity implementation in agricultural production in macro- and meso-levels, its state and prospects of development were investigated. Strategy for improving the efficiency of investment activity in agricultural production was developed with an emphasis on its regional features, taking into account the current tendencies in the development of cluster structures of different types. Suggestions to improve the management of the investment activity development, including ensuring the implementation of the system of modeling and prediction of investment in the economy at its different levels, and at the regional level - basic tendencies to increase the efficiency of investment activity were grounded. Perspective tendencies of investment activity development in agricultural production by creating a favorable investment environment based on the coordination of supply and demand in the investment market and enhancement of investment activity monitoring were offered

Ключові слова

інвестиції, агропромислове виробництво, інвестиційна діяльність в агропромисловому виробництві, розвиток інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві, прогнозування обсягів інвестицій

Бібліографічний опис

Розвиток інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Т. І. Просянкіна-Жарова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання