Технологічні особливості виготовлення деревинно-композиційного матеріалу з лісосічних відходів

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню актуального науково-практичного завдання – ефективного використання лісосічних відходів шляхом застосування їх у якості деревного компоненту композиційного матеріалу, отриманого методом роздавлювання. Експериментальним шляхом визначено фізико-механічні властивості отриманого матеріалу з плетив кількох фракцій із різною орієнтацією волокон та на основі різного в’яжучого, що дало можливість обґрунтувати структуру деревинно-композиційних плит і підтвердили його перспективність та альтернативність плитам OSB. Розроблено реологічну модель багатошарового деревинно-композиційного матеріалу, та на основі імітаційного моделювання визначено раціональний режим пресування матеріалу з роздавлених гілок, що забезпечує найменші залишкові деформації після процесу пресування та формостабільність деревинно-композиційних плит. Результати виконаних досліджень реалізовано у вигляді технологічного регламенту з виготовлення деревинно-композиційного матеріалу прийнятого до впровадження на двох підприємствах

Опис

Dissertation for the degree of candidate of technical sciences, speciality 05.23.06 «Technology Wood Working, Furniture and Wood Products». – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation is devoted to solving a topical scientific and practical task – efficient use of logging waste through their use as a wood component obtained by crushing for an engineered composite material. Physical and mechanical properties of material obtained from weavings of various fractions with different orientation of fibers and based on different types of binders were experimentally determined. The research described above has enabled substantiation of structure of the proposed composite wood-based panels and confirmed prospects for their future use as an alternative for oriented strand boards. A rheological model of multilayer wood-composite material was developed and based on simulation modeling a rational mode of pressing material from crushed branches were developed. The proposed pressing mode provides the lowest possible residual deformation after the pressing process and stability of form of the composite wood-based panels. Results of the research are being implemented as technological regulations for manufacture of the composite wood-based panels. The technological regulations are approved for implementation on two enterprises

Ключові слова

деревинно-композиційний матеріал, деревний компонент, роздавлювання гілок, лісосічні відходи, фізико-механічні властивості, режим пресування, формостабільність плит

Бібліографічний опис

Технологічні особливості виготовлення деревинно-композиційного матеріалу з лісосічних відходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / Ю. П. Лакида ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с.

Зібрання