Хрестоцвіті клопи на ріпаку ярому й гірчиці у Східному Лісостепу України та удосконалення заходів обмеження їх чисельності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Уточнено видовий склад сисних шкідників ріпаку ярого й гірчиці у Східному Лісостепу України. Визначено 12 видів сисних шкідників із 3-х рядів та 4-х родин, з яких 4 види є спеціалізованими, а 8 видів – багатоїдними шкідниками. Уперше у Східному Лісостепу України встановлено домінуючі види хрестоцвітих клопів, сезонну динаміку їх чисельності на посівах ріпаку ярого й гірчиці; виявлено основні рослини-резерватори хрестоцвітих клопів, встановлено, що імаго капустяного клопа навесні спочатку заселяють насінники капусти білоголової (культура для принадження), потім гірчицю білу, гірчицю сизу, ріпак ярий, редьку олійну. Починаючи з фенофази розетки у ріпаку ярого і росту стебел у гірчиці імаго клопів мігрують з насінників капусти на ярі олійні капустяні культури. Визначено, що насіння ріпаку ярого й гірчиці, пошкоджене хрестоцвітими клопами, має меншу масу 1000 насінин, лабораторну схожість та масову частку олії, ніж у непошкодженого. Першочерговість заселення насінників капусти можна використовувати для визначення розселення клопів по полях ярих олійних капустяних після виходу їх із місць зимівлі, висадивши із чотирьох сторін поля не менше п’яти-семи рослин насінників капусти білоголової, як культури для принаджування. Доведено доцільність та ефективність захисту посівів ріпаку ярого та гірчиці від хрестоцвітих клопів способом обприскування інсектицидами системної дії у фенофазу жовтого бутона. Внесення мінеральних добрив (N30P30K30) під час вирощування насіннєвого матеріалу забезпечує зростання рентабельності виробництва у порівнянні з неудобреним фоном.

Опис

Thesis for a degree in Agricultural Sciences, speciality 16.00.10 – Entomology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Species composition of sucking pests of spring oilseed rape and mustard in the Eastern part of the Forest Steppe region of Ukraine is specified. It is defined 12 species of sucking pests of 3 orders and 4 families, among them 4 species are specialized and 8 species are polytrophic pests. For the first time in the Eastern part of the Forest Steppe region of Ukraine it was established dominant species of cruciferous bugs as well as seasonal dynamics of their number on crops of spring oilseed rape and mustard; it was identified major plants that reserve cruciferous plant bugs, it was found that in the spring imagoes of the cabbage bug first occupy cabbage seeds, then white mustard, grey mustard, spring oilseed rape, oil radish. Starting from the phenophase of spring oilseed rape rosette and mustard stems growth bugs imagoes migrate from cabbage seeds to spring oil cabbage cultures. It was determined that spring oilseed rape and mustard damaged by cruciferous bugs had less mass of 1000 seeds, laboratory germination and mass fraction of oil than intact plants. Priority settlement of cabbage seeds can be used to determine the bugs settling in the fields of spring oil cabbage cultures after leaving wintering sites by planting on all four sides of the field at least 5−7 cabbage plants. The expediency and efficiency of crop protection of spring oilseed rape and mustard from cabbage bugs by spraying with insecticide of system action in the phenophase of yellow bud are proved. Application of mineral fertilizers (N30P30K30) while growing seed material ensures the growth of profitability as compared to the crops that were not fertilized.

Ключові слова

хрестоцвіті клопи, насінники капусти, сезонна динаміка чисельності, рослини-резерватори, лабораторна схожість, шкідливість

Бібліографічний опис

Хрестоцвіті клопи на ріпаку ярому й гірчиці у Східному Лісостепу України та удосконалення заходів обмеження їх чисельності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 16.00.10 - ентомологія / В. В. Вільна ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с.

Зібрання