Інформаційні права людини у сфері охорони навколишнього природного середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. Дисертація містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов’язаних із дослідженням сутності, змісту та підстав адміністративно-правового забезпечення інформаційних прав у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі чинного законодавства сформульовано поняття, мету, завдання та принципи інформаційних прав у сфері охорони навколишнього природного середовища. У дисертації проведено аналіз загальнотеоретичних проблем правового забезпечення інформаційних прав у сфері охорони навколишнього природного середовища, проаналізовано правову суть понять «інформаційні права особи про стан навколишнього природного середовища», інформаційні права особи у сфері охорони навколишнього природного середовища», «навколишнє природне середовище», «інформаційна автономія», «право на поінформованість», проведено аналіз співвідношення понять «інформаційні права» та «право на доступ до інформації». Проаналізовано досвід нормативно-правового регулювання інформаційних прав у сфері охорони навколишнього природного середовища Федеративної Республіки Німеччини. Встановлено, що використання отриманого досвіду законодавчого регулювання відносин у сфері інформаційних прав у сфері охорони навколишнього природного середовища допоможе при подальшому розробленні та удосконаленні вітчизняної правової бази, дозволить уникнути повторення низки помилок у сфері державного управління. У процесі дослідження наявної нормативно-правової бази, даних статистики і практики реалізації інформаційних прав у сфері охорони навколишнього природного середовища зроблено висновок про наявність низки прогалин, колізій та інших недоліків у правовому регулюванні порядку забезпечення інформаційних прав у сфері охорони навколишнього природного середовища. У зв’язку з цим запропоновано конкретні заходи щодо вдосконалення нормативної бази забезпечення інформаційних прав у сфері охорони навколишнього природного середовища

Опис

The dissertation for obtaining the academic degree of the candidate of legal sciences, specialization 12.00.07 Administrative Law and Process; Finance Law; Information Law. National University of Life and Environment of Science of Ukraine, Kyiv, 2018. This dissertation contains a set of theoretical and practical issues related to the study of the essence, content and grounds of administrative and legal regulation of information rights in the field of environmental protection. On the basis of the current legislation the concept, purpose, objectives and principles of information rights in the field of environmental protection were formulated. In the dissertation the analysis of the general theoretical problems of legal regulation of information rights in the field of environmental protection, the legal essence of the notion «information rights of persons on the state of the environment», «information rights of persons in the field of environmental protection», «environment», «informational autonomy», «the right to information», the relation between concepts «information rights» and «right of access to information» was made. The experience of normative legal regulation of information rights in the field of environmental protection of the Federal Republic of Germany has been analyzed. It was established that the use of the acquired experience of legislative regulation of relations in the sphere of information rights in the field of environmental protection will help with further development and improvement of the domestic legal framework, will allow avoiding a repetition of a number of mistakes in the field of public administration. In the process of studying the existing regulatory framework, statistics and practices in the implementation of information rights in the field of environmental protection a conclusion that there are a number of gaps, collisions and other shortcomings in the legal regulation of the procedure for ensuring information rights in the field of environmental protection was made. In this regard, specific measures concerning improvement of the regulatory framework for information rights in the field of environmental protection were proposed

Ключові слова

інформаційні права людини у сфері охорони навколишнього природного середовища, право на екологічну поінформованість, моніторинг стану навколишнього природного середовища

Бібліографічний опис

Інформаційні права людини у сфері охорони навколишнього природного середовища: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / В.А. Вітів ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 21 с.

Зібрання