Особливості створення та використання садів "Нової Хвилі" на об'єктах садово-паркового мистецтва у межах Київського плато

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі наведено результати комплексного дослідження щодо аналізу особливостей і перспектив створення та використання садів «Нової Хвилі» в умовах Київського плато. Проаналізовано специфіку створення, способи та принципи закладання садів в стилістиці «Нової Хвилі», вивчено іноземний досвід розпланування таких садів. Обґрунтовано та підібрано асортимент декоративних злакових рослин, що можуть становити основу саду «Нової Хвилі» в умовах регіону дослідження. Також розроблено рекомендації щодо створення і використання садів «Нової Хвилі» та декоративних злакових рослин в садово-парковому будівництві в регіоні дослідження. Розроблено методику оцінки декоративності злакових рослин з урахуванням математично розрахованих пропорцій «золотого перетину». Досліджено особливості розмноження деяких декоративних злакових рослин та на підставі отриманих результатів надано загальні рекомендації щодо способів вирощування основного посадкового матеріалу для садів «Нової Хвилі» в регіоні дослідження.

Опис

Thesis for the degree in agricultural sciences, specialty 06.03.01 – forest culture and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis presents the results of complex research analysis on the characteristics and perspectives of creation and application of «New Wave» gardens at Kyiv plateau area. The specifics of creation, the principles and methods of laying the «New Wave» gardens were analyzed. The foreign experience of planning of this kind of gardens was examined. Substantialized and selected decorative cereals can be used as the foundation of the «New Wave» garden in the research region. Recommendations on creation and application of «New Wave» gardens and decorative grass plants in landscape architecture were developed for the research region. The method was developed to evaluate the decorativeness of cereals as per mathematically calculated ratios of «golden ratio». The peculiarities of propagation of some decorative grass plants were studied. Based on this, the general recommendations were presented on how to cultivate the main planting material for the «New Wave» gardens in the research area.

Ключові слова

сади «Нової Хвилі», злакові сади, декоративні злаки, озеленення, декоративність, «золотий перетин», вегетативне розмноження, генеративне розмноження, посадковий матеріал

Бібліографічний опис

Особливості створення та використання садів "Нової Хвилі" на об'єктах садово-паркового мистецтва у межах Київського плато: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Д. С. Соловей ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 21 с.

Зібрання