Обгрунтування перехідних режимів переміщення вантажопідйомних кранів мостового типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертації наведено дослідження, що мають за мету підвищення ефективності кранів мостового типу за рахунок зменшення динамічних навантажень у металоконструкції та приводному механізмі під час переміщення крана шляхом оптимізації перехідних режимів руху механізма переміщення. Проведено динамічний аналіз переміщення мостового крана з використанням дво-, три- та чотиримасових динамічних та математичних моделей. Встановлено основні причини виникнення динамічних навантажень, які виникають в металоконструкції та приводному механізмі мостового крана. Оптимізовано перехідний процес пуску механізму переміщення мостового крану для три- та чотиримасової динамічної моделі за різними оптимізаційними критеріями та проведено аналіз теоретичного дослідження оптимального керування. Розроблено систему керування приводом механізму переміщення мостового крана, яка забезпечує реалізацію оптимального керування. Для підтвердження теоретичних розрахунків підібрано вимірювально-реєструюче обладнання та проведено експериментальні дослідження динаміки мостового крана при різних режимах керування. На основі результатів досліджень запропоновано рекомендації щодо розроблення системи керування мостовим краном, використання якої дає змогу звести динамічні навантаження на металоконструкцію та приводний механізм під час переміщення крана до мінімуму

Опис

The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.05.05 Lifting-Conveyed Machines. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. In the thesis are studies that are intended to reduce the dynamic increase in load metal tap while moving the crane by optimizing the transitional regime starter motor mechanism for moving the crane. A dynamic analysis of tap span displacement using two-, three- and fourmass dynamic and mathematical models. The basic causes of the dynamic loads that arise in the metal span crane. Optimized transition process start the electric mechanism for moving the crane to span three and fourmass dynamic model of the crane on various optimization criteria and analyzed the theoretical study of optimal control. The system of the drive mechanism for moving the crane span, which ensures the implementation of optimal control. To confirm the theoretical calculations matched measurement and filing equipment and conducted experimental research on bridge cranes. Based on the research results offered recommendations to develop control systems span crane, the use of which allows to reduce dynamic loads on the metal structure when moving the crane to a minimum

Ключові слова

мостовий кран, динамічні навантаження, перехідний процес пуску, оптимізація, система керування

Бібліографічний опис

Обгрунтування перехідних режимів переміщення вантажопідйомних кранів мостового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.05 "Піднімально-транспортні машини" / В. В. Крушельницький ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с

Зібрання