Організаційно-економічні засади утилізації побутових відходів життєдіяльності у сільській місцевості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації розглянуто досвід зарубіжних країн та на основі створеної оптимізаційної моделі розроблено методику утилізації відходів життєдіяльності шляхом розділення сміття на фракції та обробітку кожного компонента, що вторинно може бути реалізований на ринку. Виконано комплексний теоретичний аналіз сучасного стану сфери утилізації відходів, обґрунтовано організаційно-економічні засади їх утилізації та розглянуто шляхи вирішення проблеми накопичення відходів, зокрема у сільській місцевості; на основі розробленої економіко-математичної моделі оцінено вплив функціонування сміттєвих полігонів на макроекономічні показники з урахуванням екологічного фактору. Виявлено, що сільське населення, яке проживає в зоні впливу сміттєвих полігонів, відчуває негативний вплив від їх функціонування, погіршується якість сільськогосподарської продукції, збільшуються випадки захворювання. Запропоновано модель розрахунку ефективності утилізації сміття та показано доцільність використання функції суспільного добробуту як інтегрального показника якості життя населення. Доведено, що використання просторових даних є ефективним інструментом для оцінювання збитків на регіональному рівні від розташування полігонів поблизу соціальних та економічних об’єктів. На основі розроблених моделей і методик оцінки вартості землі та структуризації населення за ставленням до сортування сміття надано рекомендації щодо вирішення проблеми утилізації побутових відходів життєдіяльності у сільській місцевості

Опис

Thesis for the degree of candidate of economic science, specialty 08.00.03 «Economics and Management of National Economy». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the thesis is considered an experience of foreign countries and on the basis of created optimization model it was developed the method of recycling of waste of life by separating rubbish into fractions and cultivating each component, which can be realized on the market in the second time. A comprehensive theoretical analysis of the current state of the waste recycling area, the validity of the organizational and economic foundations for their utilization and ways to solve the problem of waste accumulation, in particular in rural areas, are considered; based on the developed economic and mathematical model of the estimated impact of the functioning of garbage dumps on macroeconomic indicators, taking into account the environmental factor. It was revealed that garbage landfills adversely affects to the rural population living in the zone of influence by their functioning, the quality of agricultural products is deteriorating, and incidence rates are increasing. A model for calculating the efficiency of waste utilization is proposed and the expediency of using the function of social welfare as an integral indicator of the quality of life of the population is shown. It is proved that the use of spatial data is an effective tool for assessing damage at the regional level from the use of polygons near social and economic objects. Based on the developed models and methods for estimating the cost of land and structuring the population in relation to waste sorting, recommendations are given on the solution of the problem of utilization of household waste in the rural areas. Keywords: public welfare, waste, utilization, countryside, geoinformation systems, quality of agricultural products, garbage polygons

Ключові слова

суспільний добробут, відходи, утилізація, сільська місцевість, геоінформаційні системи, якість сільськогосподарської продукції, сміттєві полігони

Бібліографічний опис

Організаційно-економічні засади утилізації побутових відходів життєдіяльності у сільській місцевості: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / І.С. Міхно ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с.

Зібрання