Застосування заходів процесуального примусу в адміністративному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню проблематики застосування заходів процесуального примусу в адміністративному процесі з метою розкриття сутності заходів процесуального примусу в адміністративному процесі, а також виявлення загальних закономірностей (ознак, видів, підстав, умов та процесуального порядку) їх застосування в адміністративному судочинстві. Розглядаються наукові концепції процесуального примусу, співвідношення категорій: процесуальний примус, адміністративний примус і примус в адміністративному процесі, з’ясовано правову природу процесуального примусу в адміністративному судочинстві, а також адміністративної процесуальної відповідальності. Автором визначено загальні засади застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві та надано правову характеристику особливостей застосування попередження, видалення із зали судового засідання, тимчасового вилучення доказів для дослідження судом і приводу як заходів процесуального примусу в адміністративному процесі. Досліджено правове регулювання застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві зарубіжних країн, міжнародно-правові засади їх застосування, а також перспективи реформування законодавства щодо застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві України

Опис

Dissertation for Candidate of Legal Sciences degree, specialty 12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – National University of Life and Environment of Science of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation is devoted to complex research of the issues of the usage of measures of procedural compulsion in administrative proceedings for the purpose of disclosure of measures of procedural compulsion in administrative proceedings, as well as to identify common patterns of (features, types, terms, conditions and procedure of the order) of their application in administrative proceedings. The scientific concept of procedural compulsion, the ratio categories: procedural compulsion, administrative compulsion and compulsion in the administrative proceedings, clarified the legal nature of procedural compulsion in the administrative proceedings, as well as administrative procedural responsibility. The author defined the basic grounds of the usage of measures of procedural compulsion in administrative proceedings, and given the legal characteristic features of the usage of the warning, expulsion from the courtroom, a temporary withdrawal of evidence by the court for investigation and forced conveyance to the court as measures of procedural compulsion in administrative proceedings. Studied the legal regulation of the usage of measures of procedural compulsion in administrative proceedings in foreign countries, international legal basis for their usage, as well as the prospects of reforming the legislation on the usage of measures of procedural compulsion in administrative justice in Ukraine

Ключові слова

адміністративний суд, адміністративний процес, адміністративне судочинство, державний примус, заходи процесуального примусу, адміністративна процесуальна відповідальність

Бібліографічний опис

Кузьменко, Валерій Анатолійович. Застосування заходів процесуального примусу в адміністративному процесі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / В. А. Кузьменко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с

Зібрання