Санітарно-гігієнічна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів за застосування енрофлоксацину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2021. Вперше в Україні проведено оцінку придатності методу з визначення енрофлоксацину у м’ясі, крові та посліді курчат-бройлерів відповідно до Рішення Комісії 657/2002/ЄС. Проаналізовано результати державного моніторингу антибактеріальних речовин в Україні за 2013–2019 роки. За досліджуваний період виявлено два позитивних результати в яйцях, що містили залишковий вміст енрофлоксацину. Із досліджених проб м’яса курчат бройлерів у 74,4 % проб було виявлено залишковий вміст енрофлоксацину, який не перевищував МДР. Випоювання курчатам-бройлерам енрофлоксацину в терапевтичній концентрації не впливає на їх клінічний стан. Не виявлено впливу енрофлоксацину на прирости живої маси курчат-бройлерів дослідних груп, проте встановлено збільшення показників забійного виходу курчат на 14 добу після випоювання препарату. За хімічними показниками м’ясо курчат-бройлерів дослідної групи було свіжим. Проте за реакцією з купруму сульфатом, аміаком, солями амонію м’ясо курчат-бройлерів дослідної групи на 14 добу після застосування енрофлоксацину на 4 добу його зберігання було сумнівної свіжості. Найвищий вміст енрофлоксацину, у разі його застосування, було визначено у шкірі, м’язах крил, стегна. Впродовж всього терміну проведення досліду виявлено високий вміст енрофлоксацину у крові та посліді. М’язи та шкіра курчат-бройлерів, які мали високий вміст енрофлоксацину, за токсико-біологічною оцінкою були слаботоксичними і мали низьку біологічну цінність, проте за мікробіологічними показниками м’ясо відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів. Застосування енрофлоксацину курчатам-бройлерам не вплинуло на рівень та видовий склад мікрофлори у м’язах птиці. Під час проведення гістологічних досліджень виявлено мікроскопічні зміни в усіх м’язах курчат-бройлерів дослідної групи

Опис

Thesis for the scientific degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.09 «Veterinary and Sanitary Expertise». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. For the first time in Ukraine, the suitability of the method for quantification of enrofloxacin in muscles tissues, blood and litter of broiler chickens has been assessed in accordance with the European Commission Decision 657/2002/EC. The results of the state monitoring of antibacterial substances application in Ukraine during the years 2013–2019 have been analyzed. Two positive results pertaining to hen eggs containing residual enrofloxacin have been revealed within the study period. Residual content of enrofloxacin, which did not exceed the MRL was also found in 74 % of the studied samples of broiler chicken meat. Enrofloxacin administered in therapeutic concentration orally with drinking water to broiler chickens does not affect their clinical condition. No effect of enrofloxacin on live weight gain of broiler chickens has been found in the experimental groups, however, an increase in weight of chickens slaughtered on the 14th day after cessation of the drug administration has been revealed. According to chemical indices, the meat of broiler chickens of the experimental group was fresh. However, reactions with copper sulphate, ammonia and ammonium salts demonstrated that meat of broiler chickens of the experimental group slaughtered on the 14th day after cessation of enrofloxacin administration was of dubious freshness on the 4th day of its storage. The highest concentration of enrofloxacin in tissues of broiler chickens exposed to enrofloxacin treatment was found in skin, wings and thighs. High levels of enrofloxacin in blood and chicken manure were being detected throughout the study period. The results of toxicological and biological assessment showed that muscles and skin of broiler chickens containing high levels of enrofloxacin were of weak toxicity and of low biological value. However, according to microbiological indices the meat complies with requirements of the regulations that are currently in force in Ukraine. Treatment of broiler chickens with enrofloxacin did not affect the level and species composition of the microflora in poultry muscles. The histological examinations revealed microscopic changes in all muscles of broiler chickens of the experimental group

Ключові слова

антибіотики, енрофлоксацин, продукти забою, м’язи, антибактеріальні речовини, курчата-бройлери, рідинна хроматографія, мас-спектрометрія

Бібліографічний опис

Санітарно-гігієнічна оцінка продуктів забою курчат-бройлерів за застосування енрофлоксацину: автор. дис. ...кандидата ветеринарних наук: 16.00.09 "Ветеринарно-санітарна експертиза" (ветеринарні науки) / Н.В. Лінійчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 23 с

Зібрання