Еколого-економічні основи розподілу земель за їх категоріями як основним цільовим призначенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено вирішенню актуальних наукових завдань щодо поглиблення теоретико-методичних основ і розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення наукового обґрунтування поділу земель на категорії за основним цільовим призначенням та оцінки його ефективності в умовах нових земельних відносин. Визначено сутність поняття розподіл земель як складного процесу збалансування протиріч у потребах в земельних ділянках громадян, юридичних осіб, територіальних громад, держави для відповідних цілей і наявністю земельних та інших природних ресурсів відповідної кількості і якості. Розроблено концептуальну модель сутності методів розподілу (перерозподілу) земель за основним цільовим призначення в Україні, яка включає землевпорядний метод, еколого-економічний та правовий методи, що формують систему ринкових земельних відносин. Удосконалено методологічний підхід процесу розподілу земель за основним цільовим призначенням в Україні, який, на відміну від існуючого, передбачає розподіл за функціями землі в розвитку суспільства як базову основу та розподіл земель за соціальними, економічними, екологічними та технологічними суспільними інтересами; систему інституційного забезпечення розподілу земель за основним цільовим призначенням в Україні як сукупності законодавчих елементів та інституцій (крізь призму їх сутнісного наповнення), направлених на удосконалення земельної політики, яка, на відміну від існуючих, включає впорядковану систему нормативно-економічного та організаційно-інфраструктурного супроводу його функціонування та регулювання; методичні засади визначення економічної, соціальної та екологічної ефективності розподілу земель за основним цільовим призначенням на місцевому та територіальному рівні, які, на відміну від існуючих, враховують різноманітність критеріїв економічної (землевіддача, ефективність землекористування, капіталізація землекористування), соціальної (продуктивність, мотивація землекористування, сталість у розвитку землекористування), екологічної (антропогенне навантаження, відтворення корисних властивостей земельних ресурсів, гармонізація (збалансованість) землекористування) ефективності та відповідні їм показники оцінки. Набула подальшого розвитку концептуальна модель системи класифікації земель і земельних ділянок в Україні, яка покликана інформаційно забезпечити планування розвитку землекористування, регулювання земельних відносин, адміністрування землекористування та оподаткування на місцевому рівні

Опис

The dissertation for the degree of a candidate of economic sciences on specialty 08.00.06 «Economics of nature management and environmental protection». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The thesis is devoted to actual scientific problems to deepen the theoretical and methodological foundations and develop practical recommendations for improving the scientific substantiation of the division of land into categories for the main purpose and for its efficiency in terms of new land relations. The essence of the concept of land distribution as a complex process of balancing the needs of conflicts in land citizens, legal entities, local communities, the state for the respective purposes and the availability of land and other natural resources appropriate quantity and quality. The conceptual model of the essence of methods of distribution (redistribution) of land according to the main target destination in Ukraine is developed, which includes land management method, ecological-economic and legal methods that form the system of market land relations. Improved methodological approach for the process of land distribution main purpose in Ukraine, which, unlike the existing one, provides for the distribution functions of land in the development of society as a basic framework and land distribution by social, economic, environmental and technological public interest; system of institutional support for the distribution of land on the main intended purpose in Ukraine as a set of legislative elements and institutions (in the light of the essential content) aimed at improving land policy, unlike existing comprising an ordered system of legal, economic, organizational and infrastructure support its operation and regulation; methodological principles of determining the economic, social and environmental efficiency of the distribution of land on the main intended purpose at local and territorial level, which, unlike the existing ones, taking into account a variety of criteria economic (landlord efficiency of land use, capitalization of land use), social (productivity, motivation land use, sustainability in the development of land use), ecological (anthropogenic load, reproduction of useful properties of land resources, harmonization (equilibrium) of land use) and their respective assessment indicators. The conceptual model of the land and land classification system in Ukraine has been further developed, which is intended to provide information on planning of land use development, land regulation, land administration and taxation at the local level

Ключові слова

розподіл (перерозподіл) земель, категорії земель, основне цільове призначення, землекористування, землеустрій, оцінка ефективності землекористування

Бібліографічний опис

Еколого-економічні основи розподілу земель за їх категоріями як основним цільовим призначенням: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / А.В. Лобунько ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 25 с.

Зібрання