Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено дослідженню особливостей адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в екологічній сфері в контексті євроінтеграційних устремлінь України. На основі вивчення наукових праць у сфері юриспруденції, чинного законодавства України, підзаконних нормативно-правових актів, міжнародного досвіду та законодавства, узагальнення практики їх реалізації, визначено та узагальнено адміністративно-правові та організаційні засади забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України, охарактеризовано специфіку форм та методів даного забезпечення, а також сформовано пропозиції щодо адаптації чинного законодавства та практики його застосування до вимог, норм та стандартів ЄС. Визначено в контексті розкриття сутнісних аспектів забезпечення євроінтеграційних процесів в Україні поняття та зміст євроінтеграційних процесів. Дано характеристику пріоритетних положень евроінтеграційної політики України в сучасних умовах. Досліджено європейські стандарти в екологічній сфері як елемент інституційного та адміністративно-правового забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України. Проаналізовано інституційне забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України. Розкрито особливості та проблеми організаційно-правового забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України та сформовано напрями та рекомендації щодо формування стратегії співробітництва України та Європейського Союзу в екологічній сфері. Окреслено шляхи адаптації вітчизняного законодавства до європейських норм та стандартів та сформовано напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України

Опис

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The work deals with the characteristics of administrative and legal regulation of social relations in the ecological field in the context of the European integration aspirations of Ukraine. On the basis of scientific publications in the field of law, laws of Ukraine, subordinate regulations, international experience and legislation generalization of the practice of their implementation, defined and generalized administrative-legal and organizational basis to ensure European integration processes in the ecological sphere in Ukraine, described the specific forms and methods of support and formed proposals to adapt existing legislation and practice with the requirements of regulations and standards of the EU. Defined in the context of the disclosure of the essential aspects of European integration processes in Ukraine concepts and content integration processes. The characteristic of the priority provisions of European integration policy of Ukraine in modern conditions. Studied European standards in the ecological field as part of the institutional, administrative and legal support European integration processes in the ecological sphere in Ukraine. Analyzed the institutional framework of European integration processes in the ecological industry in Ukraine. The features and problems of organizational and legal support European integration processes in the ecological sphere and Ukraine formed directions and recommendations on formation of strategy of cooperation between Ukraine and the European Union in the ecological field. The ways of adaptation of Ukrainian legislation to European standards, presented recommendations for the implementation of ecological reform of Ukraine as part of integrated action in the direction of European integration processes

Ключові слова

адміністративно-правове забезпечення, екологічна сфера, євроінтеграція, євроінтеграційні процеси, організаційно-правове регулювання, інституційне забезпечення євроінтеграційних процесів, природокористування, Європейський Союз

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / Г.В. Савенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 24 с.

Зібрання