Санітарно-гігієнічне обгрунтування застосування дезінфікуючого засобу на основі органічних кислот і наночастинок металів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційну роботу присвячено розробленню та вивченню дезінфікуючого засобу на основі органічних кислот і колоїдних розчинів наночастинок металів срібла і міді. Розроблено рецептуру нового дезінфікуючого засобу, досліджено його фізико-хімічні властивості. Вивчено бактерицидну, віруліцидну та фунгіцидну дії засобу. Проведено дослідження засобу за показниками гострої токсичної дії з використанням лабораторних тварин і за допомогою альтернативного методу (культури інфузорій Tetrahymena pyriformis). Досліджено патоморфологічні зміни внутрішніх органів і тканин лабораторних тварин за впливу засобу у різних концентраціях та дозах. Розроблений засіб за результатами досліджень належить до четвертого класу згідно з класифікацією хімічних речовин за ступенем небезпечності. Експериментально доведено, що «Унівайт» ефективний для дезінфекції тваринницьких приміщень і безпечний для тварин у концентраціях 0,25–2,0 %

Опис

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Veterinary Sciences, specialty 16.00.06 – Animal hygiene and veterinary sanitation. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to the development and study of the preparation based on from organic acids and colloidal solutions of silver and copper nano-particles. A recipe of new disinfectant is worked out, investigated its physicochemical properties. Investigated bactericidal, virucidal and fungicidal action of means.The research of the preparation on indicators of acute toxic effect using of laboratory animals and by means of alternative method (Tetrahymena pyriformis infusoria culture) was conducted. Investigated pathomorphological changes of internal organs and tissues of laboratory animals under the influence of means in different concentrations and doses. The developed means according to the research belongs to the fourth class according to the classification of chemicals in the degree of danger. Experimentally proved that «Univayt» effective for disinfection of livestock buildings and safe for animals at concentrations of 0,25–2,0 %

Ключові слова

дезінфікуючий засіб, «Унівайт», срібло, мідь, нанотехнологія, дезінфекція

Бібліографічний опис

Санітарно-гігієнічне обгрунтування застосування дезінфікуючого засобу на основі органічних кислот і наночастинок металів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія / Р. О. Димко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 22 с

Зібрання