Обгрунтування техніко-технологічної ефективності використання зернозбиральних комбайнів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. Дисертація присвячена питанням підвищення продуктивності ЗК за рахунок ефективного використання технічних і технологічних факторів із контролем механічних втрат зерна за молотильно-сепаруючим пристроєм. Аналіз опублікованих робіт дозволив виявити, що поза аналізом науковців залишилися дослідження ефективності використання технічних характеристик закладених в конструкції ЗК, зокрема завантаження двигуна, пропускної здатності МСП та енергетичних показників: питомої витрати потужності на обмолот, витрати палива на одну тонну і один га, механічних втрат зерна за комбайном. Теоретичні дослідження дозволили виявити вплив технічних і технологічних факторів, (строкатості урожайності, агробіологічного стану хлібної маси) на пропускну здатність і, відповідно, на продуктивність і, та на їх похідну – втрат зерна на МСП ЗК. Аналітично визначено залежність швидкості руху комбайна в загінці від завантаження і потужність двигуна. Розроблено інтегральний метод визначення пропускної здатності МСП, досліджено вплив нерівномірності і флуктуації урожайності по площі поля на пропускну здатність МСП і зміну крутного моменту на валу барабана. Залежність продуктивності ЗК через пропускну здатність від відносних значень механічних втрат за МСП ЗК. Вперше досліджено роль і значимість механічних втрат зерна за МСП при визначенні ефективності використання ЗК. Визначено, що числові значення механічних втрат по змінах змінюються залежно від агробіологічних характеристик хлібостою. Середні значення числових втрат характеризується коефіцієнтом варіації в межах  0,3 0,8 v K і максимальні викиди верхніх значень попадають в червону зону приладу та автоматичний звуковий сигнал втрат і слугує сигналом для зменшення робочої швидкості в загінці. Виявлено, що підвищення продуктивності ЗК можливе за рахунок підвищення ефективного використання пропускної здатності МСП і підвищення завантаження двигуна на 20–30 % і тим самим зменшення питомої витрати палива на тонну і гектар в межах допустимих втрат зерна

Опис

Thesis on competition the scientific degree of candidate of technical sciences on specialty 05.05.11 – Machines and Means of Mechanization of Agricultural Production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2016.Kyiv, 2016.Kyiv, 2016.Kyiv, 2016.Kyiv, 2016. Kyiv, 2016.Kyiv, 2016.Kyiv, 2016.Kyiv, 2016.Kyiv, 2016. The thesis is dedicated to improving combine harvesters productivity by means of efficient utilization of technical and technology factors with control of grain losses behind threshing and separation unit. Published papers analysis revealed that scientists left out of sight research of efficient utilization of technical features inhered in the combine harvesters design, including engine load, threshing through output capacity and energy performance factors: specific threshing power consumption, fuel consumption per one tone of grain and one hectare harvested, mechanical grain losses behind the combine harvester. Theoretical research allowed to determine influence of technical and technological factors (uneven yield spread, agronomy condition of cereals plants) on threshing throughoutput and, respectively, on performance and its derivative – grain losses behind threshing and separation. Dependence of combine harvester working speed and threshing load and engine load was analytically determined. Integral method for defining threshing throughoutput was developed, influence of yield fluctuations across the field area on threshing throughoutput and engine torque change was researched as well as dependence of specific mechanical grain losses behind threshing and separation from combine harvester output. For the first time role and importance of mechanical grain losses behind threshing and separation when determining combine harvester efficiency. Established that numerical mechanical losses values change depending of agronomic characteristics of grain mass. Medium numerical mechanical losses values can be described by variation coefficient within Kv=0.3–0.8 and when maximum values are reached working speed must be reduced. Established that combine harvester efficiency improvement staying within permitted grain losses parameters is possible by increasing threshing throughoutput and increasing engine load by 20–30 %, at the same time reducing specific fuel consumption per harvested tone and hectare

Ключові слова

ЗК, продуктивність, ефективність, конструктивні характеристики, технічні фактори, технологічні фактори, завантаження, двигун, пропускна здатність, втрати зерна, витрата палива

Бібліографічний опис

Обгрунтування техніко-технологічної ефективності використання зернозбиральних комбайнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / О. А. Демко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання