Зміна властивостей сірого лісового ґрунту та продуктивність кукурудзи в умовах забруднення екотопів важкими металами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.04 «Агрохімія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертаційну роботу присвячено вивченню змін агрохімічних та біологічних властивостей сірого лісового легкосуглинкового ґрунту в умовах стабільного забруднення екотопу свинцем, кадмієм, цинком в умовах Правобережного Лісостепу України. Установлено, що за тривалого техногенного впливу на екосистему сірого лісового грубопилувато легкосуглинкового ґрунту та накопичення в ньому свинцю до 100 мг/кг, кадмію до 2,0 і цинку до 50 мг/кг не відбулось погіршення фізико-хімічних властивостей у верхньому 0–20-сантиметровому шарі ґрунту, порівняно з природним фоном. За концентрування свинцю у кількості 1000 мг/кг, кадмію – 20, цинку – 500 мг/кг ґрунту відмічено підвищення обмінної кислотності на 1,27 одиниці рН, гідролітичної кислотності – на 1,24 м-екв/100 г ґрунту і втрату гумусу на 0,26 %. Вивчено особливості розподілу важких металів за профілем сірого лісового легкосуглинкового ґрунту за умови техногенного забруднення території. Установлено, що в умовах систематичного забруднення екотопів найбільше концентрування валових запасів цинку, свинцю і кадмію в ґрунті було характерним для гумусово-елювіального та верхньої частини ілювіального гумусованого горизонтів. Досліджено вплив забрудненості екотопів важкими металами на формування фотосинтетичного апарату, морфологічні показники рослини, урожайність кукурудзи, біохімічні та токсикологічні властивості зерна. Виявлено, що сірі лісові легкосуглинкові ґрунти Правобережного Лісостепу з концентрацією свинцю в орному шарі до 1000 мг/кг, цинку до 500, кадмію до 20 мг/кг ґрунту залишаються придатними для вирощування кукурудзи на зерно із забезпеченням урожайності 6,15–7,93 т/га, залежно від рівня забрудненості

Опис

Dissertation for the degree of Candidate of Agriculturiral Sciences in speciality 06.01.04 «Agrochemistry». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The thesis is devoted to the study of changes in agrochemical and biological properties of gray forest littoral soil under conditions of stable contamination of ecotopes by lead, cadmium, zinc in the of the Right-bank Forest-Steppe of Ukraine. It has been established that the long-term man-made impact on the ecosystem of gray forest light loam soil and the accumulation of lead in it up to 100 mg/kg, cadmium in 2.0 and zinc up to 50 mg/kg did not deteriorate the physicochemical properties in the upper 0–20 have a centimeter layer of soil compared with the natural background. Concentration of lead in the amount of 1000 mg/kg, cadmium – 20, zinc – 500 mg/kg marked an increase in the exchange acidity by 1.27 units pH, hydrolytic acidity – by 1.24 mg-eq/100 g soil and loss of humus by 0.26 %. The features of the distribution of heavy metals along the profile of gray forestless Camouflage soils under technogenic contamination of the territory were studied. It was established that in conditions of systematic contamination of ecotopes, the soil of which is under processing, more concentration of gross reserves of zinc, lead and cadmium was observed in the humus-alluvial and upper parts of the alluvial humus horizon. The influence of pollutants of ecotopes by heavy metals on formation of photosynthetic apparatus is investigated, the morphological parameters of the plant, corn yield, the biochemical and toxicological properties of grain have been studied. It was revealed that on gray forestless stilts of the Right-bank Forest-steppe with a concentration of lead in the arable layer of up to 1000 mg/kg, zinc up to 500 mg/kg, cadmium up to 20 mg/kg remain suitable for growing maize for grain with a yield of 6.15–7.93 tons/ha, depending on the level of contamination

Ключові слова

агрохімічні властивості ґрунту, баланс, біологічна активність ґрунту, важкі метали, ґрунт, екотоп, кукурудза, продуктивність, фотосинтез

Бібліографічний опис

Зміна властивостей сірого лісового ґрунту та продуктивність кукурудзи в умовах забруднення екотопів важкими металами: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.01.04 "Агрохімія" / Н.І. Довбаш ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 22 с.

Зібрання