Фізика з основами біофізики: підручник для підготовки фахівців в аграр. навч. закладах ІІІ-ІУ рівнів акред. зі спец. "Вет. медицина" і "Зооінженерія"

Ескіз

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Світ

Анотація

Наведено основні положення, закони та теорії з курсу загальної фізики. Розглянуто фізичні проuеси та механізми, шо складають основу життєдіяльності живих організмів і, зо крема- сільськогосподарських тварин. Викладено проблеми впливу зовнішніх фі з ичних факторів на тварину та й здатності реагувати на ui фактори . Приділе но увагу приниипам дії та можливим застосуванням сучасних фізичних методів та приладів у тваринниuьк.ій практиuі . Під ручник містить приклади розв 'язку практичних біофізичних проблем, контрольні зав.д ання для пер.е вірки засво.є ння матеріалу студе нтами та контролью запитання, вщповщ1 на яю студенти змо- жуть дати у разі ознайомлення із відповідними розділами підручника. Інформативний матеріал подано в додатку. Для студентів аграрних навчальних закладів II I-IV рівнів акредитаuії за спеuіальностями 7.13050 І <<Ветеринарна медиuина>> і 6.13020 І <<Зооінженерія>>.

Опис

Затверджено Міністерством аграрної політики України (лист N218-2-l-13/149 від 3.04.2002 р . )

Ключові слова

біофізика, фізика

Бібліографічний опис

Фізика з основами біофізики: підручник для підготовки фахівців в аграр. навч. закладах ІІІ-ІУ рівнів акред. зі спец. "Вет. медицина" і "Зооінженерія" / Ю.І. Посудiн. - К. : Світ, 2003. - 400 с.