Конкурентоспроможність сільськлогосподарських підприємств на ринку продукції рослинництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природо- користування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі на підставі узагальнення наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів запропоновано визначення поняття «конкуренто- спроможність сільськогосподарського підприємства на ринку продукції рослинництва», що розкриває його як загальну модель виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства із конкретизацією способів і методів її побудови, певним переліком організаційно-економічних заходів, які необхідно здійснити вітчизняному агро-виробникові для забезпечення його конкурентоспроможності у ринкових умовах господарювання. Обґрунтовано організаційно-економічні особливості формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств на ринку продукції рослинництва та методичні основи досліджень. Оцінено сучасний стан і тенденції виробництва рослинницької продукції та організаційно-економічні умови його конкурентного ведення сільськогосподарськими підприємствами. Обґрунтовано стратегічні засади сталого конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств, які забезпечують ефективне виробництво та реалізацію ними рослинницької продукції з урахуванням екологічних та соціальних вимог. Розроблено економічний механізм підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку продукції рослинництва та систему організаційно-економічних заходів щодо формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств

Опис

Thesis for a candidate’s degree in economics in specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (according to the types of economic activities) – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis based on the generalization of scientific works of domestic and foreign authors proposed definition of "competitive agricultural enterprise market crop production", revealing it as a general model for the production of agricultural enterprises of specification means and methods of construction, the specific list of organizational and economic measures to be taken ahrovy domestic producers, to ensure its competitiveness in the market conditions. Grounded organizational and economic features of formation of competitive advantages in the market farm crops and methodological foundations of research. Reviewed the current status and trends Plant production and its organizational and economic conditions of competition in agricultural enterprises. Grounded strategic principles of sustainable development of competitive agricultural enterprises that ensure efficient production and sale of their crop production, taking into account environmental and social requirements. Developed economic mechanism of increasing the competitiveness of farm crop production in the market and a system of organizational and economic measures to create a competitive advantage farms

Ключові слова

конкурентоспроможність, сільськогосподарські підприємства, ринок продукції рослинництва, конкурентні переваги, стратегічні засади, економічний механізм

Бібліографічний опис

Конкурентоспроможність сільськлогосподарських підприємств на ринку продукції рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. А. Есаулов ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання