Трансформація фізико-хімічного стану радіонуклідів у грунті та їх надходження до сільськогосподарських рослин за впливу комплексних бактеріальних препаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.01 «Радіобіологія». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Проведено комплексні дослідження щодо впливу ґрунтових ризосферних мікроорганізмів на перехід 137Cs та 90Sr у сільськогосподарські рослини та оцінено можливість використання даного методу для зменшення накопичення радіонуклідів у зеленій масі рослин. Уперше проведено дослідження впливу інокуляції насіння штамами ґрунтових мікроорганізмів Azotobacter chroococcum УКМ В-6082, Azotobacter chroococcum УКМ В-6003, Bacillus megaterium УКМ В-5724, Agrobacterium radiobacter ІМВ В-7246 та Rhizobium leguminosarum bv. viceae у монокультурі та у складі комплексних препаратів на морфометричні, ростові показники та рівень накопичення 137Cs рослинами ріпаку, вики та пшениці за умов вирощування в лабораторних та польових умовах. Проведено дослідження впливу інокуляції насіння штамом Azotobacter chroococcum УКМ В-6082 на морфометричні, ростові показники та рівень накопичення 90Sr рослинами ріпаку, вики та пшениці за умов польового експерименту. Показано, що використані штами мікроорганізмів не змінюють фізико-хімічні форми знаходження радіонуклідів у ґрунті, а лише опосередковано впливають на перехід радіоактивних ізотопів у системі ґрунт–рослина. Визначено закономірності взаємодії досліджуваних штамів з рослинами за різних умов вирощування: на інертному середовищі, простерилізованому дерново-підзолистому, торфово-болотному ґрунті, чорноземі типовому та в полі на дерново-підзолистому ґрунті. За результатами польового експерименту встановлено вірогідне зменшення КН 137Cs і 90Sr за інокуляції насіння вики комплексним препаратом A. сhroococcum УКМ В-6082 + R. leguminosarum (за даними всіх трьох пробовідборів). За результатами проведених досліджень оброблення насіння бактеріальним добривом на основі штаму A. сhroococcum УКМ В-6082 може бути рекомендоване як додатковий захід для зниження накопичення рослинами 137Cs і 90Sr

Опис

Thesis is submitted for the scientific degree of the candidate of biological sciences on specialty 03.00.01 Radiobiology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2017. Complex researches on the impact of soil rhizospheric microorganisms to the transition of 137Cs and 90Sr in agricultural crops were conducted and the possibility of using this method to reduce the accumulation of radionuclides in the green mass of plants was assessed. For the first time the investigation of the impact of seed inoculation by soil microorganisms strains Azotobacter chroococcum UCM B-6082, Azotobacter chroococcum UCM B-6003, Bacillus megaterium UCM B-5724, Agrobacterium radiobacter IMV B-7246 and Rhizobium leguminosarum bv. viceae as monoculture and complex preparations to morphometric, growth rates and the accumulation of 137Cs in rapeseed, vetch and wheat plants, that were grown in field and laboratory. The study of the influence of seed inoculation by Azotobacter chroococcum UCM B-6082 strain on morphometric, growth rates and the accumulation of 90Sr by rapeseed, vetch and wheat plants in field were conducted. It was demonstrated that studied microbial strains has no influence on physic-chemical forms of the radionuclides in soil, but only indirectly affect the transition of radioactive isotopes in soil-plant system. The regularities of studied strains interaction with plants under different growing conditions, on an inert medium, sterilized sodpodzolic, peat bog, a typical black earth and in the field on sodpodzolic soil were determined. According to the results of field experiment we demonstrated statistically significant decrease of 137Cs and 90Sr TF after the seed inoculation by complex preparation of A. chroococcum UKM B-6082 + R. leguminosarum strains. According to the research results the seed processing with bacterial fertilizers, based on strain A. chroococcum UCM B-6082 can be recommended as an additional measure to reduce the accumulation of 137Cs and 90Sr in plants

Ключові слова

ґрунтова мікрофлора, бактеріальні препарати, 137Cs, 90Sr, забруднені радіонуклідами ґрунти, коефіцієнт накопичення

Бібліографічний опис

Трансформація фізико-хімічного стану радіонуклідів у грунті та їх надходження до сільськогосподарських рослин за впливу комплексних бактеріальних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біолог. наук: 03.00.01 "Радіобіологія" / В. В. Іллєнко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 24 с.

Зібрання