Обґрунтування норм лізінгу та метіоніну у годівлі телят-молочників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації викладено теоретичні та експериментальні матеріали про роль амінокислот у живленні телят і вплив різних рівнів лізину та метіоніну в раціонах на господарсько-біологічні показники телят-молочників. Дослідженнями доведено важливість балансування раціону телятмолочників за амінокислотним складом. Вперше було досліджено ефективність введення синтетичних амінокислот до раціону телят-молочників (замінник незбираного молока та гранульований корм). З урахуванням приростів, ефективності використання поживних речовин корму, морфологічних та біохімічних показників крові експериментально встановлено, що балансування лізину та метіоніну шляхом введення їх синтетичних аналогів до замінника незбираного молока та гранульованого стартерного корму відповідно до віку телят сприяє зменшенню витрат кормів на 1 кг приросту та знижує його собівартість. Ефективні рівні лізину та метіоніну у заміннику незбираного молока мають становити для телят віком 3–6 тижнів – відповідно 2,34 та 0,59 %; 6–7 тижнів – 1,95 та 0,49 %, 7–8 тижнів – 1,95 та 0,61 %. У гранульованому стартовому комбікормі для телят ефективний рівень лізину становить 0,66 %, метіоніну – 0,37 %

Опис

Thesis for the degree of candidate of agricultural sciences in the specialty 06.02.02 «Animal Feeding and Feed Technology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation presents theoretical and experimental materials on the role of amino acids in feeding calves and the effect of different levels of lysine and methionine in diets on the economic and biological parameters of dairy calves. The research has proven the importance of balancing the calf diet with the amino acid composition. Was first investigated the effectiveness of the introduction of synthetic amino acids in the diet of dairy calves (milk replacer and granulated feed). Taking into account gains, efficiency of the use of nutrients of feed, morphological and biochemical parameters of blood, it has been experimentally established that the balance of lysine and methionine, by introducing their synthetic analogues into milk replacer and granulated starter feed, according to the age of calves, contributes to a reduction in feed costs per 1 kg of growth and reduces its cost. Effective levels of lysine and methionine in the milk replacer should be for calves between the ages of 3–6 weeks – respectively 2.34 and 0.59 %; 6–7 weeks – 1.95 and 0.49 %, 7–8 weeks – 1.95 and 0.61 %. In the granular starting compound feed for calves the effective level of lysine is 0.66 %, methionine – 0.37 %

Ключові слова

телята-молочники, замінник незбираного молока, гранульований корм, лізин, метіонін, перетравність, прирости

Бібліографічний опис

Обґрунтування норм лізінгу та метіоніну у годівлі телят-молочників: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.02.02 "Годівля тварин і технологія кормів " / К.Д. Бучковська ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - К., 2018. - 21 с

Зібрання