Правове регулювання виробництва та реалізвції молока і молочної сировини в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. — Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційну роботу присвячено комплексному дослідженню особливостей правового регулювання виробництва та реалізації молока і молочної сировини в Україні формулюванні наукових висновків та пропозицій щодо удосконалення нормативно-правового регулювання відповідних суспільних відносин. У представленій роботі проведена періодизація становлення й розвитку відповідного законодавства, детально розглянуто правовідносини, що складаються в процесі виробництва та реалізації молока і молочної сировини, окремо з’ясовано суб’єктний склад, зміст та об’єкт. Сформовано та обґрунтовано систему загальних і спеціальних принципів аграрних правовідносин з виробництва та реалізації молока і молочної сировини. Визначено місце норм, що врегульовують аграрні відносини у сфері виробництва та реалізації молока і молочної сировини, у системі національного права й охарактеризовано правове регулювання виробництва та реалізації молока і молочної сировини як комплексний інститут аграрного права. Особливу увагу приділено системі договорів у сфері виробництва та реалізації молока і молочної сировини. Підкреслено особливості договорів про забезпечення виробництва та реалізації молока і молочної сировини, договорів про забезпечення реалізації молока і молочної сировини, охарактеризовано договори, направлені на надання послуг виробничо-технічного, науково- інноваційного характеру суб’єктам, діяльність яких пов’язана з виробництвом молока та молочної сировини

Опис

Dissertation for obtaining a degree of PhD in Law in specialty 12.00.06 — Land Law; agricultural law; environmental law; natural resources law. — National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation is devoted to complex research of peculiarities of legal regulation of production and sale of milk and raw milk in Ukraine, the formulation of scientific conclusions and suggestions for improvement of the legal regulation of the social relations. In the presented work the periodisation of formation and development of appropriate legislation are fulfilled, the legal relations which are composed during the production and sale of milk and raw milk are considered in details; the subjects, content and object are separately found. The system of general and specific principles of agrarian relations of production and sales of milk and raw milk are formed and grounded. The place of norms that regulate agrarian relations in the production and sale of milk and raw milk in the national legal system is defined, legal regulation of production and sale of milk and raw milk as a complex institute of agrarian law is characterized. Particular attention is paid to the system of agreements in the production and sale of milk and raw milk. Features of contracts on providing production and sale of milk and raw milk contracts on providing the sale of milk and raw milk are highlighted, agreements aimed at providing services of technological, scientific and innovative nature to the subjects involved in the production of milk and raw milk are characterized

Ключові слова

молоко, молочна сировина, аграрні відносини з виробництва та реалізації молока та молочної сировини, виробник молока та молочної сировини, виробництво молока та молочної сировини, реалізація молока та молочної сировини, якість молока та молочної сировини, сільськогосподарська продукція

Бібліографічний опис

Правове регулювання виробництва та реалізвції молока і молочної сировини в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Ю. С. Канарик ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 19 с.

Зібрання