Практикум з економіки праці й соціально-трудових відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Видавничий центр НУБіП України

Анотація

У практикумі наведено методичні положення для проведення занять і засвоєння навчальних матеріалів із дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини». Викладено мету, завдання, методичні рекомендації, допоміжні матеріали та рекомендовані джерела інформації до проведення практичних занять і самостійної роботи, контрольні питання для перевірки знань, тестові питання тощо. Практикум складається з п’яти розділів, у межах яких розглядаються теоретико-методичні й навчально-практичні основи економіки праці та розвитку соціально-трудових відносин, зокрема на прикладах в аграрному секторі економіки. Видання забезпечить комплексне й систематичне вивчення навчальних матеріалів дисципліни. Для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, а також викладачів, спеціалістів і всіх, хто цікавиться проблемними питаннями регулювання соціально-трудових відносин, організації, нормування й оплати праці, розвитку ринку праці тощо.

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 3 від 27 вересня 2023 р.)

Ключові слова

Економіка праці, Labor economy, Соціально-трудові відносини, Social and labor relations

Бібліографічний опис

Практикум з економіки праці й соціально-трудових відносин : навчальний посібник / В. А. Ткачук, Є. О. Ланченко, Т. О. Костюк. - 2-ге вид., перероб. й доп. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2024. - 416 с.