Маркетинг продукції підприємств цукрової галузі

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних аспектів формування маркетингу продукції підприємств цукрової галузі. Розкрито сутність та функції маркетингу, встановлено основні види маркетингу підприємств переробної промисловості, визначено особливості маркетингового забезпечення підприємств цукрової галузі, розкрито методологічні основи маркетингової діяльності підприємств цукрової галузі та інструментарій маркетингових досліджень. Проаналізовано умови функціонування підприємств цукрової галузі та визначено підходи до оцінювання параметрів ринку основної та побічної продукції. Охарактеризовано комплекс маркетингу підприємств цукрової галузі з врахуванням повноти виконуваних функцій та ідентифіковано чинники їх маркетингового середовища, що дають можливість визначити можливості розвитку виробничо-господарської діяльності підприємств цукрової галузі. Визначено напрями розвитку підприємств цукрової галузі. Розроблено комплекси маркетингових заходів для основної та побічної продукції підприємств цукрової галузі, які передбачають використання основних елементів маркетингу (product, price, place, promotion) та допоміжних (people, probe). Запропоновано методичний підхід до прогнозування ціни на цукор на основі економетричного моделювання з урахуванням впливу світового ринку цукру білого та сирцю на формування ціни підприємствами цукрової галузі на внутрішньому ринку.

Опис

The dissertation to obtain a scientific degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises (according to the types of economic activity). – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. This research focuses on theoretical, methodical and practical aspects of formation marketing of products enterprises of sugar industry. The essence, functions and main types of marketing enterprises of sugar industry are detected. The features of marketing of the enterprises of sugar industry was define. The methodological bases of marketing activities enterprises of sugar industry and market research tools are detected. The conditions of functioning enterprises of sugar industry analyzed. The approaches to the evaluation of basic parameters of the market main and by-products defined. The marketing mix of enterprises of sugar industry considering the completeness of their functions was analyze. The influence micro and macro factors on the functioning of enterprises of sugar industry researched. Were identified factors of marketing environment that enable to identify opportunities for the development of industrial and economic activity the enterprises of sugar industry. The directions of development enterprises of sugar industry were detected. The complex of marketing measures for main and by-products of the sugar industry, which involve the use of basic elements of marketing (product, price, place, promotion) and support (people and probe) was develop. The methodical approach for forecasting the price of sugar on the basis of econometric modeling with the influence of the world market of white sugar and raw sugar on the pricing by enterprises of sugar industry in the domestic market.

Ключові слова

маркетинг, комплекс маркетингу, підприємства цукрової галузі, ціна, люди, апробація, цукор, побічна продукція

Бібліографічний опис

Маркетинг продукції підприємств цукрової галузі : автореф. дис. на здобуття наук. сткпеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. В. Четверик ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с.

Зібрання