Борошниста роса у посівах цукрових буряків та шляхи обмеження її шкідливості в Центральному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена уточненню біологічних особливостей збудника борошнистої роси цукрових буряків гриба Erysiphe communis Grev. f. betae Poteb., поширення, динаміки розвитку хвороби та удосконаленню заходів зниження її шкідливості в Центральному Лісостепу України. На основі аналізу даних щодо появи хвороби та динаміки її розвитку встановлено, що оновлення борошнистої роси в період вегетації відбувається на насінниках цукрових буряків за встановлення сприятливої температури повітря для утворення сумкоспор у клейстотеціях ( від +5 до +25º С), інкубаційний період триває в середньому 7–15 діб. У період вегетації відбувається інфікування нових рослин хворобою за рахунок утворення численних генерацій конідій, що розносяться на полях повітряними течіями. Встановлено, що конідії найкраще проростають за температури + 25 ºС та відносної вологості повітря 90–100 %. Показано, що за сильного ураження рослин цукрових буряків еризифозом їх урожайність знижується на 9,3–15,9 т/га, цукристість коренеплодів – на 0,5–0,8 %, втрати збору цукру становлять 1,9–3,0 т/га. Встановлено, що ураженість насінників цукрових буряків борошнистою росою негативно впливає на якість насіння – лабораторна схожість знижується в середньому на 18,5 %, маса 1000 насінин – на 2,2 г. Досліджено вплив патогена на рослину цукрових буряків і встановлено, що ураженість борошнистою росою веде до зміни інтенсивності дихання в листках та зниження вмісту хлорофілу а і в. Визначено технічну та господарську ефективність фунгіцидів хімічного походження проти хвороби. Уточнено оптимальні строки внесення та оцінено економічну ефективність їх застосування

Опис

Dissertation for obtaining scientific degree of Candidate of agricultural sciences in specialty 06.01.11 – phytopathology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the study of the biological characteristics of the pathogen powdery mildew of sugar beet fungus Erysiphe communis Grev. f. betae Poteb., distribution, dynamics of the disease and improving the system of crop protection under conditions of the central Forest-Steppe of Ukraine. Based on the analysis of data on disease emergence and dynamics of her growth it is proved, that renewal of powdery mildew during the growing season is in seed plants of sugar beet by establishing favourable temperature to form a ascospores in cleistocarps (+5 to +25° C), the incubation period lasts on average 7–15 days. During the growing season is infecting with disease new plants due to the formation of many generations of conidia that are carried by air currents. Established that conidia germinate best at a temperature of + 25° C and relative humidity of 90–100 %. It is shown that the strong affection to diseases of sugar beet plants with powdery mildew decreases their productivity by 9,3–15,9 t/ha, sugar content – 0,5–0,8 % sugars yield losses are 1,9–3,0 t/ha. It was established, that the prevalence of sugar beet seed plants with powdery mildew affects the quality of seeds – laboratory germination reduced by an average of 18,5 %, weight of 1000 seeds – at 2,2 g. It was studied the effect of the pathogen on a plant sugar beets and found that powdery mildew infestation leads to changes in the intensity of respiration in leaves and reduction of chlorophyll a and b. Defined technical and economic efficiency of fungicides chemical origin against on disease. It was defined optimal time for spraying with fungicides and evaluated the cost-effectiveness of their application

Ключові слова

цукрові буряки, борошниста роса, збудник, фунгіциди, біопрепарати, ефективність

Бібліографічний опис

Борошниста роса у посівах цукрових буряків та шляхи обмеження її шкідливості в Центральному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.11 - фітопатологія / А. В. Ніколенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання