Адміністративно-правове забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. У дисертації проведено комплексне дослідження адміністративно-правових проблем забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг. Розроблено визначення «адміністративно-правовий режим захисту прав споживачів фінансових послуг» та розкрито його зміст. Досліджено історичний аспект виникнення та розвитку адміністративно-правового забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні. В роботі досліджується система та структура державних органів, які здійснюють забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг. Аналізуються завдання, функції та повноваження органів державної влади щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг. Розроблено пропозиції оптимізації кількісного складу та функціонального наповнення державних органів для ефективної реалізації державної споживчої політики у сфері фінансових послуг. Розглянуто неоднозначну адміністративно-судову практику забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні. Визначено основні проблеми державного регулювання щодо забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні та розроблено пропозиції щодо їх подолання. Досліджено питання адміністративної відповідальності за правопорушення в сфері забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні. Здійснено порівняльний аналіз норм Європейського Союзу та України з метою гармонізації законодавства та імплементації норм в межах Угоди про асоціацію України та ЄС

Опис

The thesis on obtaining the Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.07 Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis provides a comprehensive study of the legal and administrative problems in protecting the financial services consumers’ rights. The definition of «administrative and legal regime of financial services consumers’ rights protection» was developed and disclosed its contents. The historical aspect in the emergence and development of administrative and legal financial services consumers’ rights protection in Ukraine was studied. The paper addresses the system and structure of state bodies which carry out financial services consumers’ rights protection. The objectives, functions and powers of state authorities to protect financial services consumers’ rights were analyzed. The proposals to optimize the quantitative composition and functional public authorities provisioning to implement policy in the financial services industry effectively were developed. The ambiguous administrative and judicial practice on financial services consumers’ rights protection in Ukraine was considered. It identifies the main problems in the state regulation on ensuring the financial services consumers’ rights protection in Ukraine and proposals to overcome them. The author studies the issues on the administrative responsibility for offences in the sphere of financial services consumers’ rights protection in Ukraine. The comparative analysis of norms in the European Union and Ukraine with the aim to harmonize the legislation and to implement the rules in the framework of the Association Agreement between Ukraine and the EU was made

Ключові слова

споживач фінансових послуг, судовий збір, адміністративна відповідальність, стандарт фінансової послуги, судовий захист, Директива ЄС, імплементація законодавства, комплексна програма

Бібліографічний опис

Адміністративно-правове забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг : автоореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" / О. Ю. Радченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 19 с

Зібрання