Організаційно-економічні засади управління ціновими ризиками з використанням біржових інструментів на аграрному ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертації розкрито теоретичні аспекти організаційно-економічних засад управління ціновими ризиками з використанням біржових інструментів на аграрному ринку України. Здійснено оцінку сучасного стану вітчизняної та світової біржової торгівлі деривативами на сільськогосподарську продукцію. Проведено міжринковий аналіз і визначено вплив світових фундаментальних факторів на формування внутрішніх цін на сільськогосподарську продукцію. Розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційно-економічних засад розвитку біржового ринку строкових біржових інструментів на сільськогосподарську продукцію в Україні, як передумови для управління ціновими ризиками вітчизняними суб’єктами аграрного ринку. Запропоновано поетапну структурно-логічну схему хеджування цінових ризиків на аграрному ринку України. Запропоновано спредові стратегії з метою мінімізації цінових ризиків для вітчизняних учасників аграрного ринку, які передбачають торгівлю ф’ючерсами на сою та пшеницю на американській біржовій платформі СВОТ

Опис

The thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences specialty 08.00.03 – Economics and Management of the National Economy. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis describes theoretical principles of organizational-economical aspects of price risk management by using of exchange-traded instruments on the agrarian market of Ukraine. The estimation of the current state of the domestic and global derivatives exchange trade in agricultural products analised. The intermarket analysis and the influence of global fundamental factors in the formation of domestic prices for agricultural products discussed. The proposals of organizational and economic principles formation of agricultural derivatives exchange trading in Ukraine, as a prerequisite for price risk managementon on the domestic agricultural market created. An elements of mechanism for hedging price risks on the agricultural market of Ukraine developed. The spread strategies to minimize price risks for the domestic agricultural market participants that include futures trading in soybean and wheat on the American Commodity Exchange Platform CBOT developed

Ключові слова

організаційно-економічні засади, управління, цінові ризики, біржові інструменти, хеджування, ф’ючерси, опціони, товарні біржі, аграрний ринок

Бібліографічний опис

Організаційно-економічні засади управління ціновими ризиками з використанням біржових інструментів на аграрному ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економіч. наук: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / А. І. Масло ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с

Зібрання