Вдосконалення елементів технології вирощування гарбуза мускатного (Cucurbita moschata D.) в умовах західного Лісостепу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, 2015 р. Дисертація присвячена питанням удосконалення елементів технології вирощування гарбуза мускатного в умовах західної частини Правобережного Лісостепу. Узагальнено ефективність елементів технології та викладено нові підходи у вирощуванні гарбуза мускатного з використанням високоврожайних сортів, строків сівби залежно від температури ґрунту, оптимальних схем розміщення рослин, розсади різного віку в касетах, що є актуальним для поширення та вирощування гарбуза мускатного. За агробіологічною, економічною та біоенергетичною оцінкою сортів гарбуза мускатного доведено, що в західній частині Правобережного Лісостепу України для одержання високої урожайності плодів (37,1–50,6 т/га у сорту Гілея та 28,3–36,7 т/га у сорту Арабатський) сівбу слід проводити за температури ґрунту 8–10 та 10–12 °С. Рівень рентабельності вирощування сортів Гілея та Арабатський при цьому досягає 175,1 та 123,0 %; умовно чистий прибуток – 19325,5 та 12145,6 грн/га відповідно. Вирощування сортів гарбуза мускатного Гілея і Арабатський за схемою розміщення рослин 70х140 і 70х160 см забезпечує одержання врожайності на рівні 25,5 і 32,2 т/га сорту Гілея та 32,1 і 36,5 т/га сорту Арабатський. Рівень рентабельності вирощування культури становить 71,1 і 103,4 % для сорту Гілея та 125,7 і 156,5 % для сорту Арабатський. Вирощування гарбуза мускатного розсадним способом з висаджуванням рослин віком 20 діб забезпечує одержання урожайність на рівні 37,6 т/га. Вирощування розсади у касетах дає можливість отримувати ранню продукцію плодів на 15–20 діб раніше порівняно із сівбою насіння у відкритому ґрунті. Розсадний спосіб вирощування гарбуза мускатного з висаджуванням рослин віком 20 діб забезпечує одержання умовно чистого прибутку на рівні 11856,4 грн. Рівень рентабельності при цьому становить 110,8 %, коефіцієнт біоенергетичної ефективності – 3,8

Опис

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of agricultural sciences after speciality 06.01.06 – vegetable science. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is sanctified to the questions about perfection of elements technology of growing pumpkin muscat in the conditions western Forest–steppe. Efficiency elements of technology is generalized and new approaches are expounded in growing pumpkin muscat with the use of high–yield sorts, terms of sowing after the level of temperature condition of soil, observance of optimal charts of placing plants, growing of seedlings different age in cassettes that are actual for distribution and growing of pumpkin muscat. By agrobiological, economic and biopower estimation sorts of pumpkin the muscat is well–proven that in western to Forest–steppe of Ukraine the high productivity at the level of 37,1–50,6 t/ga to the sort Hylea and 28,3–36,7 t/ga to the sort Arabatskiy sowing it follows to conduct with the level temperature condition of soil 8–10 and 10–12 °С. The level profitability of growing the investigated sorts laid down 175,1 and 123,0 % with a conditionally net profit 19325,5 and 12145,6 hrn/ga, accordingly. It is set that as a result of researches chart of placing plants pumpkin muscat for sorts Hylea and Arabatskiy on a chart a 70х140 and 70х160 cm are got the productivity 25,5, 32,2 t/ga and 32,1 36,5 t/ga. On such chart of placing and the greatest productivity the level of profitability is 71,1, 103,4 % and 125,7, 156,5 %. It is first well–proven that for growing a seedlings method the greatest productivity of garden–stuffs of pumpkin the muscat is got with landing plants in age a 20 days, and accordingly presented 37,6 t/ga. Growing of seedlings in cassettes gave an opportunity to get early products, that on a 15–20 twenty–four hours before the early spring term of sowing in open soil. For landing of seedlings age is a 20 days get the greatest conditionally net profit 11856,4 hrn. with the level of profitability of growing 110,8 %

Ключові слова

гарбуз мускатний, сорт, строки сівби, схеми розміщення рослин, розсадний спосіб, урожайність, якість плодів

Бібліографічний опис

Вдосконалення елементів технології вирощування гарбуза мускатного (Cucurbita moschata D.) в умовах західного Лісостепу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.06 - овочівництво / В. Ф. Лендел ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання