Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss у місті Києві: морфологія, репродуктивна біологія й аутекологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено дослідженню морфологічних, репродуктивних і аутекологічних особливостей рослин D. peltata з метою аспектів їхнього розмноження, вирощування, використання та поширення в умовах м. Києва. Уперше представлено результати системного дослідження закономірностей сезонного росту та розвитку, морфогенезу й морфометрії генеративних і вегетативних органів рослин D. peltata. Побудовано фенологічний спектр і встановлено тривалість росту й розвитку суцвіть, квітування, достигання плодів, періоду вегетації рослин і феноритмотип. З’ясовано особливості репродуктивної біології рослин D. peltata, удосконалено технологічні прийоми генеративного й вегетативного розмноження, визначено посівні якості насіння та особливості прегенеративного періоду онтоморфогенезу сіянців. Досліджено зимо-, морозо-, жаро-, посухо- і газостійкість рослин D. peltata й оцінено загальний рівень адаптації. За модифікованою шкалою проведено оцінювання декоративності рослин D. peltata та надано науково-практичні рекомендації щодо їх використання в садово-парковому будівництві. Отримані результати підтверджують високу декоративність цього інтродуцента та перспективність його використання в озелененні м. Києва

Опис

The thesis is dedicated to researching of morphological, reproductive and autecological characteristics of plant D. peltata to clarify aspects of their breeding, cultivation, using and distribution in conditions of Kyiv. The results of a systematic researchins of patterns of seasonal growth and development, morphogenesis and morphometry generative and vegetative organs of plants D. peltata are firstly presented. The phenological spectrum and the duration of growth and development of inflorescences, flowering, ripening fruit, growing season of plants and fenorytmotype have been built and set. The features of the reproductive biology of plants D. peltata are presented, technological methods generative and vegetative reproduction are improved, sown seed quality and features prehenerative period ontomorphogenese seedlings are defined. It was investigated winter resistance, frost resistance, heat resistance, drought resistance and gas resistance of plants D. peltata and assessed the overall adaptation. According to modified scale assessment conducted decorative of plants D. peltata and provided scientific and practical recommendations for their using in landscape gardening. The results confirm the high level decorative qualities and perspective its using in landscaping of Kyiv

Ключові слова

Darmera peltata, адаптація, аутекологія, морфологія, морфометрія, насіннєва продуктивність, пилкові зерна, репродуктивна біологія, стійкість, фенологічні спостереження, фертильність

Бібліографічний опис

Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss у місті Києві: морфологія, репродуктивна біологія й аутекологія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біологіч. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / І. В. Швець ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с

Зібрання