Розвиток корпоративного управління інтегрованими підприємствами аграрного сектору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. У дисертаційній роботі поглиблено існуючі та розроблено нові теоретико-практичні рекомендації щодо формування й розвитку інституту корпоративного управління в інтегрованих господарюючих суб’єктах аграрного сектору економіки за умов інтеграційних процесів. Розроблена модель послідовності етапів формування інституційно-економічного механізму системи корпоративного управління інтегрованим аграрним підприємством дає змогу розглядати всі процеси як єдине ціле в послідовності етапів ухвалення рішення про створення інтегрованої структури. У межах експериментальних досліджень удосконалено і обґрунтовано класифікатор механізму корпоративного управління, який дозволяє описати механізм корпоративного управління інтегрованим аграрним підприємством у вигляді ієрархічної сукупності шести класифікаційних груп, забезпечує вирішення завдання подальшого синтезу механізму корпоративного управління і є теоретичною базою для подальших досліджень та практичною основою для формування конкретного інституційно-економічного механізму інституту корпоративного управління. Запропоновано методичні підходи до стратегічного забезпечення економічної стійкості, взаємодії держави та вертикально інтегрованого підприємства, що передбачає формування інструментів державного регулювання у напрямі створення умов для синхронізації стратегій розвитку товаровиробників із стратегічними програмами держави

Опис

Thesis for the degree of Candidate of Economic science in specialty 08.00.04 «Economics and Management by Enterprises (According Types of Economic Activity)». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to the deepening of existed and development of new theoretical and practical recommendations about the formation and development of the institution of corporate management in integrated subjects of the agrarian sector of economy. The model of the stage' consistency of the institutional and economic mechanism's formation in the system of corporate management by integrated agrarian enterprise allows to consider all processes as whole in stages’ consistency of decision making about formation of integrated structure are developed. Within the framework of experimental researches classificatory of corporate management mechanism's components was formulated, which allows describing it like hierarchical totality of six classification groups. Classificatory provides decisions for the next researches and can used like theoretical and practical basis for the specific institutional and economic mechanism of corporate management. Corporate culture was defined as the main factor for the system of motivation of employees, on the condition of which modern integrated organization functions. Approaches of strategic provision of economic stability, interaction between the state and a vertically integrated enterprise which provides the formation of state regulation instruments in the direction of creating conditions for synchronization of development strategies of commodity producers with strategic programs of the state, are offered

Ключові слова

корпоративне управління, вертикально інтегроване підприємство, аграрний сектор, інтеграційний процес, агропромислові формування

Бібліографічний опис

Розвиток корпоративного управління інтегрованими підприємствами аграрного сектору: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / В.В. Печерський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 21 с.

Зібрання