Адміністративно-правові засади діяльності міністерства аграрної політики та продовольства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правового статусу та основоположних засад діяльності Мінагрополітики як центрального органу виконавчої влади, що було утворено в результаті реформування виконавчої вертикалі в державі. На прикладі цього органу здійснено аналіз діяльності, завдань, повноважень та засад реформування всієї міністерської ланки в Україні як на сучасному етапі державотворення, так і за весь період з часу набуття незалежності України. На підставі аналізу правових норм, наукових здобутків провідних вчених та характерних особливостей кожного з етапів перетворень (реорганізації) міністерства сформульовано низку пропозицій, що надають змогу вдосконалити законодавче підґрунтя та практичні засади діяльності як Мінагрополітики, так і міністерської ланки України в цілому

Опис

Dissertation for the degree of candidate of juridical sciences, specialty 12.00.07 Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2014. This research focuses on the administrative and legal status and the basic foundations of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine as a central executive body that was formed as a result of reforming the executive branch in the country. For example, the analysis of body activities, tasks, powers and principles of reforming the entire ministerial level in Ukraine as at present state, and for the entire period since independence Ukraine. On the basis of law, scientific achievements of leading scientists and the characteristics of each of the stages of change (reorganization) of the Ministry formulated a number of proposals that provide an opportunity to improve the legislative framework and practical principles of the Agrarian Policy of Ukraine as well as ministerial - level Ukraine as a whole

Ключові слова

адміністративно-правовий статус, виконавча влада, компетенція, повноваження, взаємодія, оптимізація, Мінагрополітики, реформування

Бібліографічний опис

Адміністративно-правові засади діяльності міністерства аграрної політики та продовольства України: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук: 12.00.27 "Адміністративно-правові засади діяльності міністерства аграрної політики та продовольства України" / А.Ю .Любарець ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання