Виділення та клонування ентеровірусів свиней

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації наведено результати виділення та клонування ентеровірусів свиней різних серотипів. Представлена можливість культивування ентеровірусів свиней у гетерологічній культурі клітин Нер-2. Запропоновано виділення клонів ентеровірусів свиней методом бляшок. За допомогою дослідження маркерних ознак проведено диференційне порівняння виділених клонів із референтними штамами та ізолятами ентеровірусів свиней. Так, вивчено морфологічну характеристику виділених клонів за маркерами S, pt, pf, ps та pr; проведено оцінку виділених клонів щодо референтних штамів/ізолятів ентеровірусів свиней за маркером Ts (терморезистентність); досліджено ступінь атенуації виділених клонів за допомогою маркеру rct (термочутливість); визначено імуноспецифічність сироваток крові кролів, одержаних до референтних штамів, ізолятів та клонів, і встановлено ступінь домінантності виділених клонів над вихідними штамами/ізолятами. Отже, за проведеними експериментами встановлено, що з одного штаму ентеровірусів свиней методом селекції можливо виділити клоновані варіанти, які будуть антигенно спорідненими із вихідним штамом, але більш стійкими до дії різних чинників і матимуть вищу антигенну активність

Опис

The thesis for the degree of candidate of veterinary sciences, specialty 10.00.03. – Veterinary Microbiology, epizootology, infectious diseases and immunology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis presents the results of isolation and cloning of different porcine enteroviruses serotypes. Presented opportunity cultivation porcine enteroviruses in heterologous cell culture of Hep-2. proposed allocation clones porcine enteroviruses using the method of plaques. Through research carried differentiated characters in comparison of selected clones of isolates and reference strains of porcine enteroviruses. so studied the morphological characteristics of the selected clones by markers S, pt, pf, ps, pr; selected clones evaluated on reference strains/isolates of porcine enteroviruses by marker Ts (thermo resistant); set the degree of attenuation of selected clones using marker rct (thermal sensitivity); determined the immunespecificity of serum blood of rabbits obtained to reference strains, isolates and clones and set the degree of dominance selected clones of the original strains/isolates. Therefore, in the experiment conducted was found that one strain of porcine enteroviruses that may select by the method of breeding cloned variants, that are antigenically related with the original strain, but more resistant to various factors and have a higher antigenic activity

Ключові слова

ентеровіруси свиней, штами, ізоляти, клони, серотипи, маркери, культури клітин, бляшки, пасажі, інфекційні титри

Бібліографічний опис

Виділення та клонування ентеровірусів свиней: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія / І. Ф. Демиденко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання