Екотоксикологічна оцінка агрохімікатів, отриманих за нанотехнологіями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 03.00.16 «Екологія». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Вивчено особливості будови, розміру та хімічного співвідношення наночастинок, що входять до складу наноагрохімікатів. Обґрунтовано доцільність врахування фізико-хімічних властивостей наночастинок, зокрема їх розмірів, що визначатиме токсичність. Здійснено вивчення впливу наноагрохімікатів на біологічні системи різних рівнів організації із врахуванням фізико-хімічних характеристик наночастинок, що входять до їх складу. Визначено найчутливіші біотести для оцінювання токсичності наноагрохімікатів: показники, що характеризують поділ клітин меристематичної тканини (тест із Аllium сера L.); морфометричні показники розвитку вищих рослин (біотест крес-салат); показники активності ґрунтових бактерій – мікроорганізмів, що приймають участь у циклі азоту і визначають рівень нітрифікаційної здатності ґрунту; характеристики популяції водних організмів (ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg). Вдосконалено чинну систему оцінювання показниками, що передбачають врахування особливостей агрохімікатів, до складу яких входять наночастинки. Зокрема, доповнено показники цитотоксичності, характеристиками розміру та форми наночастинок, що дозволить об’єктивно здійснювати прогноз їх екологічної небезпечності. Встановлено, що за показниками впливу на біоту водних, ґрунтових та наземних екосистем вищим рівнем токсичності характеризувався препарат Аватар-1 відносно препарату Nano-Gro, що залежало не лише від дози застосування і загального хімічного складу, а і від розміру та форми (геометрії) наночастинок, які входили до їх складу

Опис

Thesis for searching of scientific degree of candidate of agricultural sciences on speciality 03.00.16 Ecology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The features of the structure, size and value of the chemical nanoparticles that are part nanoagrochemicals. The expediency of consideration of physical and chemical properties of nanoparticles, including their size, which determine toxicity. Study of nanoagrochemical effect on biological systems at various levels of the organization, taking into account physical and chemical properties of nanoparticles that make up their composition was done. The most sensitive bioassays for evaluating toxicity nanoagrochemicals: indicators characterizing cell division meristematic tissue (Allium cepa L.); morphometric parameters of higher plants (biotest cress-salad); indicators of activity of soil bacteria-microorganisms participating in nitrogen cycle and determine the level of capacity nitryfikatsiynoyi soil; characteristics of the populations of aquatic organisms (crustacean Ceriodaphnia affinis Lilljeborg) were determined. The current system of performance evaluation that takes into consideration characteristics of agrochemicals, which include nanoparticle were Improved. Specifically, supplemented by indicators cytotoxicity characteristics of size and shape of nanoparticles that will objectively carry out their environmental hazard prediction. It was foind that in terms of impact on biota water, soil and terrestrial ecosystems higher level of toxicity was characterized by preparation Avatar-1 regarding drug Nano-Gro, depended not only on the dose of use and overall chemical composition, but also the size and shape (geometry) nanoparticles who were in their composition

Ключові слова

наноагрохімікати, наночастинки, нанопрепарат, цитотоксичність, токсичність, екотоксикологічна оцінка

Бібліографічний опис

Екотоксикологічна оцінка агрохімікатів, отриманих за нанотехнологіями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 03.00.16 "Екологія" / Л. В. Рудніцька ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с.

Зібрання