Стійкість сортів пшениці озимої проти основних хвороб листя та обгрунтування захисних заходів у лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.11 «Фітопатологія». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційній роботі з’ясовано особливості розвитку листкових хвороб залежно від гідротермічних умов середовища на сортах, що належать до різних груп стійкості. Наведено результати оцінювання стійкості колекційних зразків та сортів пшениці озимої проти основних листкових хвороб. Виділено 83 зразки та 18 сортів пшениці озимої з груповою стійкістю проти борошнистої роси, септоріозу листя та бурої іржі. Досліджено патологічні зміни в хворих рослинах нових сортів пшениці озимої під впливом збудників листкових хвороб. Так, при сильному ураженні листків борошнистою росою знижується їх інтенсивність дихання на 0,20–0,36 % порівняно із здоровими, при ураженні септоріозом – на 0,18–0,39 %. При цьому зростає електропровідність клітинних мембран відповідно на 11,2–30,0 і 8,5–17,8 %; знижується висота рослин, продуктивна кущистість, довжина колоса, кількість зерен у колосі, показник седиментації та вміст «сирої» клейковини відповідно на 2,1–4,7 см, 0,5–0,7 шт., 0,6–0,9 см, 4,5–5,7 шт., 1–5 мл та 0,2–3,1 %. Одержано позитивні результати при вивченні ролі агротехнічних заходів в обмеженні розвитку листкових хвороб. Виявлено, що найменшим ступінь ураження рослин борошнистою росою є після попередника кукурудза на силос, септоріозу – після попередника озимий ріпак. Обидва попередники стримують розвиток бурої іржі. Досліджено, що ураження рослин борошнистою росою і септоріозом є меншим при оптимальних строках сівби (друга і третя декади вересня), а бурою іржею – за пізнього строку (перша декада жовтня). Розроблено елементи технології хімічного захисту для сортів Подолянка та Мирлєна. Доведено доцільність оптимізації обприскування посівів пшениці озимої від хвороб листків фунгіцидами в різні фази вегетації рослин

Опис

Theses for obtaining a degree of candidate of agricultural sciences under specialty 06.01.11 «Рhytopathology». – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. In the thesis, the features of the development of leaf diseases are determined depending on the hydrothermal conditions of the medium on varieties belonging to different groups of resistance. The results of the evaluation of the resistance of collection samples and varieties of winter wheat against basic leaf diseases are presented. 83 samples and 18 varieties of winter wheat with group resistance against powdery mildew, septoria leaf and brown rust were isolated. The pathological changes in sick plants of new varieties of winter wheat under the influence of pathogens were studied. Thus, with a strong lesion of leaves with powdery mildew, their respiratory rate decreases by 0.20–0.36 % compared with healthy ones, with septoria damage by – 0.18–0.39 %. In this case, the electrical conductivity of cell membranes increases by 11.2–30.0 % and 8.5–17.8 %, respectively; The plant height, productive bushiness, the length of the ear, the number of grains in the ear, the sedimentation index and the content of «raw» gluten, respectively, by 2.1–4.7 cm, 0.5–0.7 pcs., 0.6–0.9 cm, 4.5–5.7 pcs., 1–5 ml and 0.2–3.1 %. Positive results were obtained in studying the role of agrotechnical measures in limiting the development of leaf diseases. It was revealed that less damage to plants with powdery mildew occurs after the corn precursor for silage, septoria – after the predecessor of winter rapeseed. Both predecessors restrain the development of brown rust. It is proved that less damage to plants with powdery mildew and septoria occurs at the optimum time of sowing (the second and third decades of September), and brown rust – at a late period (first decade of October). The elements of chemical protection technology for the Podolyanka and Myrlena varieties have been developed. Optimization of spraying of winter wheat crops against leaf diseases with fungicides in various phases of vegetation of plants is proved expedient

Ключові слова

пшениця м’яка озима, хвороби листків, сорт, стійкість, розвиток хвороби, фунгіцид, ефективність

Бібліографічний опис

Стійкість сортів пшениці озимої проти основних хвороб листя та обгрунтування захисних заходів у лісостепу України: автореф. дис. ... кандидата сільськогосподарських наук: 06.01.11 "Фітопатологія" / О.А.Заїма ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 26 с.

Зібрання