Бактеріальні хвороби цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості у Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі викладено результати досліджень з визначення особливостей прояву бактеріальних хвороб листкового апарату та коренеплодів цукрових буряків, морфологічних, культурально-біохімічних, хемотаксономічних властивостей бактерій патогенних для рослин цього виду. Проаналізовано склад бактеріальної мікробіоти насіння цукрових буряків та на основі встановлення ряду біологічних властивостей ідентифіковано виділені ізоляти бактерій і досліджено їх вірулентні властивості. Досліджено чутливість збудників бактеріозів цукрових буряків до хімічних та біологічних засобів захисту рослин. Встановлено поширеність бактеріальної плямистості листків цукрових буряків у польових умовах та ефективність дії фунгіцидів в обмеженні розвитку хвороби. Описано симптоми прояву бактеріальних хвороб листкового апарату цукрових буряків гібридів різного походження за штучного зараження рослин їх збудниками. Серед бактерій епіфітів рослин та у складі мікробіоти насіння цукрових буряків визначено наявність та відібрано перспективні штами бактерій-антагоністів до фітопатогенів. Визначено наявність спільних патогенів для цукрових буряків та представників сегетальної рослинності у їх посівах

Опис

Dissertation for obtaining degree of Candidate of Biological Science on specialty 06.01.11 – Phytopathology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. In the thesis the research results on determination of characteristics of the bacterial diseases manifestation of leaf apparatus and sugar beet roots, morphological, and cultural and biochemical, chemo-taxonomic properties of bacteria that are pathogenic for plants of this species are presented.It is analyzed the composition of the bacterial microbiota of sugar beet seeds and on the basis of the establishment of a number of biological properties identified isolates of bacteria and their virulent properties are investigated. Sensitivity of bacteriosis pathogens of sugar beet to chemical and biological crop protection products is investigated. It is established the prevalence of bacterial leaf spottiness of sugar beet in natural conditions and the effectiveness of fungicides activity to limit the disease development. The symptoms of manifestation of bacterial diseases of leaf apparatus of sugar beet hybrids of different origins according to artificial infection of plant pathogens are described. Among the bacteria epiphytes of plants and in the microbiota composition of sugar beet seeds it is determined the presence and selected perspective strains of bacterial antagonists to phytopathogens. The presence of common pathogens for sugar beet and representatives of segetal vegetation in their crops is defined

Ключові слова

цукрові буряки, ізоляти бактерій, мікробіота, фізіолого-біохімічні властивості, поширеність та розвиток хвороби, гібриди, антагоністична активність

Бібліографічний опис

Бактеріальні хвороби цукрових буряків та заходи обмеження їх шкідливості у Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біолог. наук: 06.01.11 - фітопатологія / К. П. Дворак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання