Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу в процесі вивчення економічних дисциплін

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дослідженні визначено та теоретично обґрунтовано сутність поняття «професійна компетентність менеджера агропромислового комплексу», її структуру, перелік професійно важливих якостей, які необхідні аграрному менеджеру у майбутній професійній діяльності. Досліджено зміст і структуру економічних дисциплін, сучасний стан підготовки майбутніх менеджерів агропромислового комплексу. Обґрунтовано педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу: педагогічні умови, які впливають на мотиваційно-ціннісний компонент: формування стійких мотивів до навчальної діяльності, розвиток ціннісного ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності; педагогічні умови, які впливають на особистісно-рефлексивний компонент професійної компетентності: формування потреби студентів у саморозвитку і самонавчання, активізація пізнавальної діяльності студентів; педагогічні умови, які впливають на когнітивно-процесуальний компонент професійної компетентності: оволодіння економічними знаннями і усвідомлення їх значущості для здійснення майбутньої професійної діяльності, вдосконалення педагогічної майстерності викладача, чітка структуризація навчальної інформації. Розроблено та експериментально перевірено методику формування професійної компетентності менеджерів агропромислового комплексу, яка полягає у модульній побудові змісту дисциплін, використанні активних та інтерактивних методів навчання, особливій структурі практичних занять і запровадження різних форм самостійної роботи та контролю

Опис

The thesis for a candidate’s degree on specialty 13.00.04 – The theory and professional education methods. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Nature of the term «the professional competence of agribusiness manager» was identified and theoretically grounded in the investigation. Its structure and the list of professionally important qualities that agricultural managers will need in their future careers were also defined in the work. The content and structure of economic subjects, the current state of future managers of agriculture training also formed an important part of the investigation. Pedagogical conditions of agribusiness future managers professional competence were revealed in the investigation: pedagogical conditions that affect the motivational-value components: stable motives for learning activities formation, grave attitude of students to future careers development; pedagogical conditions that affect personal and reflective component of professional competence: the formation of student`s need in self-development and self-study, activation of students cognitive activity; pedagogical conditions that affect cognitive procedural component of professional competence: mastery of economic knowledge and awareness of their importance for future professional activity, improving the pedagogical skills of teachers and the clear structure of educational information. The method of agribusiness managers professional competence formation was developed and tested during the investigation. Its essence is in its modular construction of content subjects using active and interactive teaching methods, the special structure of the practical knowledge and the introduction of various forms of self-study and control

Ключові слова

економічні дисципліни, професійна компетентність менеджера агропромислового комплексу, професійно важливі якості, професійна діяльність, педагогічні умови

Бібліографічний опис

Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу в процесі вивчення економічних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Н. Д. Колісник ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 20 с

Зібрання