Оптимізація захисту картоплі від збудників PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT) DE BARY та ALTERNARIA SOLANI (ELL. ET MART.) в умовах полісся України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.11 «Фітопатологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено вивченню моніторингу поширення та розвитку фітофторозу та альтернаріозу на різних за стійкістю сортах картоплі в зоні Полісся України, а також розробленню ефективних заходів захисту шляхом використання фунгіцидів, біопрепаратів і регуляторів росту рослин та їх сумісного застосування. Виходячи з отриманих результатів досліджень щодо особливостей прояву симптомів фітофторозу та альтернаріозу картоплі залежно від стійкості сорту, встановлено певну залежність. Зокрема, у стійких до патогенів сортів картоплі перші симптоми хвороб листків з’явилися дещо пізніше, ніж у сприйнятливих, а саме в діапазоні 2–13 днів для фітофторозу та 2–7 днів для альтернаріозу. В дослідженнях щодо випробування сортів картоплі вітчизняної селекції на стійкість до фітофторозу та альтернаріозу в лабораторних і польових умовах із групи ранніх та середньоранніх виділено 6 сортів з високою та відносно високою стійкістю: Дубравка, Завія, Поліська 96, Звіздаль, Віринея, Зелений гай. Із групи середньостиглих та середньопізніх 9 сортів характеризувалися високою стійкістю Гірська, Тетерів, Явір, Зелений гай, Червона рута, Ліщина, Промінь, Билина, Надійна, Поліське джерело. Серед сортів зарубіжної селекції із групи ранніх та середньоранніх виявлено 6 сортів з відносною та середньою стійкістю: Бонус, Вієна, Миранда, Гала, Ероу, Рокко, а із групи середньостиглих та середньопізніх виділено лише 3 сорти: Євростарч, Курода, Курас, які різнилися відносною стійкістю до цих захворювань. У системі захисту картоплі проти грибів Ph. infestans (Mont) de Bary та Al. solani (Ell. et Mart.) при застосуванні бакових сумішей найбільш ефективним було поєднання хімічного препарату Антракол, з. п. із регулятором росту рослин Гумісол, р. При застосуванні такого поєднання препаратів ураження рослин у фазу цвітіння (максимальний розвиток патогенів) грибами Ph. infestans (Mont) de Bary сягало лише 1,4–24,6 %, а Al. solani (Ell. et Mart.) – 6,8–22,2 %. Застосування бакових сумішей хімічного препарату Антракол, з. п. із регулятором росту рослин Гумісол, р. забезпечило найбільший приріст врожаю картоплі у порівнянні з іншими препаратами, де найвищий урожай становив 34,8 т/га для відносностійкого сорту Бонус. Найвищу ефективність проти хвороб картоплі Ph. infestans (Mont) de Bary та Al. solani (Ell. et Mart.) відмічено для препаратів за сумісного застосування: (Гумісол, р. (1 л/т) + Антракол, з. п. (0,75 кг/га) та близькі за ефективністю препарати біологічного походження (Гумісол, р. (1 л/т) + Фітоспорин-М, п. (1,5 кг/га) за окупністю додаткових затрат, відповідно 1,6 та 1,9 раза

Опис

Thesis for the degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.01.11 «Phytopathology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation thesis is devoted to the study of biological characteristics, development and distribution of late blight and alternaria on different resistance to potato varieties in the Polissya area of Ukraine, as well as the development of effective protection measures by combining and sharing fungicides, biological agents and plant growth regulators. It has been established that according to the classification of potato varieties of foreign selection, namely Germany, in the group of early and middle-aged ones with low resistance to latex from ten varieties, there are Talent and Phasan (index 4.8), four varieties of medium stability (Finca, Evelina, Grenada, Pyrrole (index 5.7–6.4), three varieties with relative resistance (Bonus, Viena, Miranda (index 7.5–7.9) and the Gala variety showed a high resistance – index 8.6. As a result of the research, 12 resistant varieties from the group of early and middle-aged and 12 varieties from the middle and late-thirty out of 60 studied were found. The majority of resistant varieties of domestic breeding varieties – 15 varieties, and foreign – 9 varieties. As a result of the use of chemical pesticides, the largest increase in potato crop was achieved in comparison with other preparations, where the best crop was 34.8 t/ha for the variety the Bonus was obtained in the variant using the Anthracole prepuberum. It was determined that the highest efficacy against Ph. infestans (Mont) de Bary and Al. solani (Ell. et Mart.) potatoes had drugs with co-administration: (Gumysol, p. (1 l/t) + Anthracol, p (0.75 kg/ha) and Biological descendants close to efficiency (Gumysol, p. (1 l/t) + Phytosporin-M, p. (1.5 kg/ha) with additional cost recovery, respectively 1.6 and 1.9 times

Ключові слова

картопля, сорт, фітофтороз, альтернаріоз, стійкість, препарат

Бібліографічний опис

Оптимізація захисту картоплі від збудників PHYTOPHTHORA INFESTANS (MONT) DE BARY та ALTERNARIA SOLANI (ELL. ET MART.) в умовах полісся України: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.01.11 "Фітопатологія " / С.М. Федорчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - К., 2018. - 21 с

Зібрання