Еймеріозно-криптоспоридіозна інвазія телят (поширення, патогенез, лікування)

Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.11 «Паразитологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. У дисертації викладено нові дані щодо поширення змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят в умовах господарств Одеської та Вінницької областей України в залежності від системи утримання, їх вікової та сезонної динаміки. На півдні Одеської області ураженість телят криптоспоридіями склала 60,9 %, а на півночі Одеської і у Вінницькій областях домінував криптоспоридіоз та в асоціації з еймеріозом ‒ 30,5 % і 29,3 % відповідно. Досліджено вплив еймерій і криптоспоридій на морфологічні і біохімічні показники крові телят. Визначено лікувальну ефективність бровітакокциду, толкокциду 2,5 % і ампролев-плюс за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу телят та з’ясовано їх вплив на морфологічні, біохімічні і імунологічні показники крові. Запропоновано препарат ампролев-плюс з ефективністю 90 % за еймеріозу і 100 % за криптоспоридіозу телят. Після застосування препарату ампролев-плюс морфологічні та біохімічні показники крові телят за змішаного перебігу еймеріозу і криптоспоридіозу наблизилися до показників контролю на 15 добу, тоді як при застосуванні бровітакокциду ‒ на 15‒25 добу. Визначено дезінвазійну дію in vitro розчинів бі-дез і бровадез-плюс різних концентрацій на процес споруляції ооцист еймерій телят. Експериментальними дослідженнями in vitro встановлено, що препарат бровадез-плюс в 3 та 3,5 % концентраціях за експозиції 5 і 8 годин володіє високим рівнем дезінвазійної властивості щодо ооцист еймерій телят. У 96,8±2,1 % і 99,1±2,4 % ооцист еймерій процес спорогонії не реєстрували.

Опис

Thesis for a Candidate’s Degree in Veterinary Science, specialty 16.00.11 «Parasitology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. The dissertation presents new data on the prevalence of mixed course of eimeriosis and cryptosporidiosis of calves in the farms of Odessa and Vinnytsia regions of Ukraine depending on the system of keeping, their age and seasonal dynamics. In the south of Odesa oblast, the incidence of calves with cryptosporidia was 60.9 %, and in the north of Odesa and Vinnytsia oblasts cryptosporidiosis dominated and in association with eimeriosis ‒ 30.5 % and 29.3 %, respectively. The influence of eimerias and cryptosporidia on morphological and biochemical parameters of calves' blood was studied. The therapeutic efficacy of brovitacoccid, tolcoccid 2.5 % and amprolev-plus in the mixed course of eimeriosis and cryptosporidiosis of calves was determined and their influence on morphological, biochemical and immunological parameters of blood was clarified. The drug amprolev-plus with an efficiency of 90 % for eimeriosis and 100 % for cryptosporidiosis of calves. After the use of the drug amprolev-plus morphological and biochemical parameters of the blood of calves in the mixed course of eimeriosis and cryptosporidiosis approached the control values at 15 days, while with the use of brovitacoccid ‒ at 15-25 days. The disinvasive effect of in vitro solutions of bi-des and brovadez-plus of different concentrations on the process of sporulation oocysts of calves was determined. In vitro experimental studies have shown that the drug brovadez-plus in 3 and 3.5 % concentrations at exposures of 5 and 8 hours has a high level of disinvasiveproperties against oocysts of calves. In 96.8±2.1 % and 99.1±2.4 % oocysts of eimeria, the process of sporogony was not registered.

Ключові слова

еймеріоз, криптоспоридіоз, телята, поширення, патогенез, лікування, бровітакокцид, ампролев-плюс, дезінвазія, бровадез-плюс

Бібліографічний опис

Еймеріозно-криптоспоридіозна інвазія телят (поширення, патогенез, лікування) : автор. дис. ...кандидата ветеринарних наук: 16.00.11 "Паразитологія" (ветеринарні науки) / В.В. Скальчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 22 с

Зібрання