Еколого-економічні засади розвитку землеустрою на місцевому рівні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено вирішенню актуального наукового завдання щодо поглиблення теоретико-методичних основ і розроблення практичних рекомендацій із розвитку еколого-економічних та інституційних засад розвитку та здійснення землеустрою і землевпорядкування на місцевому рівні в умовах нових земельних відносин та децентралізації влади. Сформовано понятійний базис інституціонального забезпечення землеустрою та землевпорядкування на місцевому рівні, який включає місцеві програми розвитку землекористування, землевпорядне та містобудівне планування, формування земельного устрою та здійснення землевпорядкування й інфраструктурне забезпечення землеустрою. Розроблено логічно-смислову модель містобудівного та землевпорядного планування (проектування) в системі територіального планування розвитку землекористування сільських територій, систему критеріїв та показників оцінки ефективності землеустрою і землевпорядкування, яка включає екологічну, економічну, правову, інформаційну, техніко-технологічну, суспільну, соціальну та бюджетну ефективність, методичний підхід еколого-ландшафтного планування та землевпорядкування в Україні із врахуванням досвіду зарубіжних економічно розвинених країн, методичні засади визначення економічної, соціальної та екологічної ефективності землеустрою та землевпорядкування в межах територій сільських рад, які, на відміну від існуючих, враховують різноманітність критеріїв економічної (землевіддача, ефективність землевпорядкування, капіталізація землекористування в результаті землеустрою та землевпорядкування), соціальної (продуктивність, мотивація землекористування, сталість у розвитку землекористування), екологічної (зміна антропогенного навантаження, відтворення корисних властивостей земельних ресурсів, гармонізація (збалансованість) землекористування) ефективності та відповідні їм показники оцінки

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.06 «Economics of Nature Management and Environmental Protection». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to solving the actual scientific problem of deepening theoretical and methodological foundations and developing practical recommendations for the development of ecological-economic and institutional principles of development and implementation of land management and land organization efficiency at the local level in the conditions of new land relations and decentralization of power. The conceptual basis of institutional provision of land management and land management at the local level has been formed, which includes local land use development programs, land management and urban planning, land design and land management, and infrastructure provision to land management. The logical-semantic model of urban planning and land planning (designing) in the system of territorial planning of land use of rural territories, a system of criteria and indicators for assessing the efficiency land management and land organization efficiency, which includes ecological, economic, legal, informational, technical and technological, social, social and budget efficiency, is developed, methodical approach of ecological-landscape planning and land management in Ukraine taking into account the experience of foreign economically developed to The methodological principles of determining the economic, social and environmental efficiency of land management and land organization efficiency within the territories of village councils, which, in contrast to existing, take into account the diversity of economic criteria (land acquisition, land management efficiency, land use capitalization as a result of land management and land organization efficiency), social (productivity, land tenure motivation, sustainability in land use development), environmental (change in anthropogenic load, reproduction of useful power spines land resources, harmonization (balance) land use) efficiency and corresponding performance evaluation

Ключові слова

землеустрій, землевпорядкування, планування землекористування, ефективність землеустрою та землевпорядкування, інституціональне забезпечення

Бібліографічний опис

Еколого-економічні засади розвитку землеустрою на місцевому рівні: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Н.О. Капінос ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 22 с.

Зібрання