Обгрунтування параметрів машини для формування штучної оболонки на насінні овочевих культур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена питанням розроблення, теоретичним та експериментальним дослідженням параметрів та режимів роботи машини для формування штучної оболонки на поверхні насіння дрібнонасінних овочевих культур. Проаналізовано основні способи передпосівного оброблення насіння з утворенням штучної оболонки та машини для здійснення цієї технологічної операції. Встановлено, що актуальним напрямом підвищення ефективності роботи дражиратора є удосконалення його робочого барабана. Розроблено розрахункову математичну модель руху капсульованого насіння по внутрішній стінці барабана, в якому розміщена додаткова робоча поверхня. За результатами досліджень розроблено та виготовлено експериментальний зразок дражиратора, експериментальні випробування якого підтвердили ефективність запропонованого технологічного процесу формування глиняної оболонки на поверхні насіння дрібнонасінних овочевих культур За результатами експериментів встановлено залежності виходу фракції глиняних капсул від керованих параметрів: відцентрового критерію Фруда, кута нахилу барабана та кута встановлення скатної дошки до горизонту

Опис

The dissertation for scientific degree of candidate of technical Sciences on the specialty 05.05.11 – machines and means of mechanization of agricultural production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the issues of development, theoretical and experimental research of parameters and modes of the machine to form an artificial cover on the surface of the seed of small-seeded vegetables. The main ways of pre-sowing treatment of seeds to form artificial covers and machines for the implementation of the technological operation are analyzed. It is established that the actual direction of improving the efficiency of pelletizer is improving of its working drum. An estimated mathematical model of encapsulated seeds traffic on the inner wall of the drum with an extra working surface is developed. Based on the results of researches a pilot model of pelletizer is developed and constructed, experimental tests of which confirmed the efficiency of the process of forming clay cover on the surface of small seeds of vegetables. Based on the results of experiments dependencies of clay fraction capsules yield on controlled parameters: centrifugal criterion Froude, the angle of inclination of the drum and installation of pan angle to the horizon are determined

Ключові слова

дражиратор, барабан, скатна дошка, передпосівне оброблення насіння, капсульоване насіння, глиняна капсула

Бібліографічний опис

Обгрунтування параметрів машини для формування штучної оболонки на насінні овочевих культур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / Л. І. Мариніна ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання