Обліково-контрольне забезпечення управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, методичних і практичних питань обліку та контролю розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах і розробці рекомендацій із удосконалення обліково-контрольного забезпечення управління їх оподаткуванням. У роботі уточнено тлумачення понять «оподаткування в сільському господарстві», «сільськогосподарський товаровиробник», «сільськогосподарське товаровиробництво», «облік для потреб оподаткування» та запропоновано методичні підходи до визнання суб’єктів господарювання платниками спеціальногоподаткового режиму в галузі сільського господарства і підтвердження права користування зазначеним режимом. Обґрунтовано напрямки поліпшення обліково-контрольного забезпечення податкового менеджменту. Сформовано систему внутрішнього контролю розрахунків за податками, розвинуто методичне забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах трансформації оподаткування сільськогосподарських підприємств

Опис

Thesis for the Candidate Degree in Economic Sciences. Specialty 08.00.09 – Accounting, analysis and audit (by economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis focuses on theoretical, methodological and practical issues of accounting and control of payments for taxes in agricultural enterprises. The recommendations on improvement accounting and tax control for management have been developed. The interpretation of the following concepts has been specified: «taxes in agriculture», «agricultural commodity producer», «agricultural commodity production», «accounting for tax purposes». Furthermore, methodological approaches to recognizing business entities as payers of special tax mode in agriculture and confirmation of the right to use such mode have been suggested. The author has also specified organizational and methodological approaches to improving accounting and information organization of tax management. The system of the internal control of tax calculations, as well as making administrative decisions under new taxation terms of agricultural enterprises have been developed

Ключові слова

сільськогосподарські підприємства, оподаткування, облік, контроль, єдиний податок четвертої групи, податок на прибуток, податок на додану вартість

Бібліографічний опис

Обліково-контрольне забезпечення управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / О. А. Кушніренко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання