Сорти рослин як об'єкти аграрних правовідносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2018. Дисертацію присвячено з’ясуванню юридичної природи сорту рослин як об’єкта аграрних правовідносин. Встановлено і обґрунтовано атрибутивні ознаки сорту рослин як об’єкта аграрних правовідносин. Виокремлено основні етапи впровадження і використання сорту рослин в сільськогосподарському виробництві. Здійснено періодизацію аграрно-правового регулювання відносин селекції рослин і насінництва. Виділено систему основних принципів правового регулювання впровадження і використання сортів рослин у сільсько-господарському виробництві. Досліджено процедуру отримання права на поширення сортів рослин в Україні. Визначено місце правового регулювання відносин з виведення та поширення сортів рослин. Здійснено дослідження системи насінництва. Проведено аналіз здійснення сертифікації насіння та садивного матеріалу. Визначено класифікацію договорів щодо впровадження і використання сорту в сільськогосподарське виробництво. Виявлено особливості застосування сортів рослин в насінництві. Досліджено порядок здійснення сертифікації сортового насіння і садивного матеріалу. Визначено основні види договорів щодо застосування сортів рослин в насінництві. Запропоновано основні напрями вдосконалення правового регулювання поводження з генетично модифікованими сортами рослин в Україні

Опис

Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of specialty 12.00.06 Land Law; Agrarian Law; Environmental Law; Natural Resource Law. National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Kyiv, 2018. The dissertation is devoted to the clarification of the legal nature of the plant variety as an object of agrarian legal relations. The attributive signs of a plant variety as an object of agrarian legal relations are established and substantiated. Singled out the basic stages of implementation and use of a plant variety in agricultural production. The periodization of agrarian-legal regulation of the relations of plant breeding and seed-growing was carried out. The system of basic principles of legal regulation of introduction and use of plant varieties in agricultural production is allocated. The procedure of obtaining the right to propagate plant varieties in Ukraine is explored. The place of legal regulation of relations with the introduction and distribution of plant varieties is determined. The research of seed-growing system is carried out. The analysis of the certification of seeds and planting material was carried out. Classification of contracts for the introduction and use of varieties in agricultural production is determined. Peculiarities of application of plant varieties in seed-growing are revealed. The order of certification of varietal seeds and planting material is investigated. The basic types of contracts on the application of plant varieties in seed-growing are determined. The main directions of improvement of legal regulation of handling of genetically modified varieties of plants in Ukraine are offered

Ключові слова

сорт рослин, аграрні правовідносини, сільськогосподарське виробництво, селекція, рослинництво, насінництво, насіння, садивний матеріал, сертифікація, генетично модифіковані сорти рослин

Бібліографічний опис

Сорти рослин як об'єкти аграрних правовідносин: автореф. дис. ... кандидата юридичних наук 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право " / А.М. Радченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 20 с.

Зібрання