Еколого-економічна ефективність лісокористування на засадах державно-приватного партнерства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційній роботі розкрито теоретико-методологічні засади дослідження еколого-економічної ефективності лісокористування, зокрема власне зміст цього поняття, запропоновано методичні підходи до оцінки ефективності господарської діяльності суб’єктів лісогосподарського підприємництва, сформовано інституціональне підґрунтя імплементації державно-приватного партнерства як базової детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування. Здійснено оцінку тенденцій та закономірностей відтворення, використання й охорони лісових ресурсів України, проаналізовано основні показники еколого-економічної ефективності лісокористування у багатолісному регіоні, проведено інтегральне оцінювання ефективності функціонування державних лісогосподарських підприємств. Запропоновано напрями підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування в сучасних умовах. Розроблено альтернативні варіанти регулювання партнерських відносин у лісовому господарстві за умови передачі прав тимчасового лісокористування, а також входження державних та приватних партнерів до статутних і нестатутних лісогосподарських об’єднань. Сформовано інституціональне забезпечення підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування на основі впровадження угод державно-приватного партнерства у різні сегменти лісового господарства

Опис

Thesis for a scientific degree of Candidate of Economics on specialty 08.00.06 Economics of Nature Use and Environment Protection. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis paper deals with theoretical and methodological foundations of research of ecological and economic efficiency of forest management; in particular the environmental and economic efficiency of forest management has been addressed, methodical foundations to assess the efficiency of forestry enterprises business operations have been suggested; the institutional grounds for implementation of public-private partnership as an underlying determinant for increasing environmental and economic efficiency of forest management have been have been elaborated. The trends and regularities of reproduction, use and protection of Ukrainian forest resources have been assessed, the main indicators of environmental and economic efficiency of forest management in a heavily forested region have been analysed, and an integral efficiency estimation of state forestry enterprises of the region has been conducted. The directions to improve environmental and economic efficiency of forest management under modern conditions have been suggested. The partnership relations governing systems for forest management have been elaborated, which include: transmission of rights for temporary forest management, as well as public and private partners entering into statutory and non-statutory unions. An institutional support for increasing environmental and economic efficiency of forest management based on implementation of public-private partnership agreements into different fields of forest management has been formed

Ключові слова

ефективність, лісокористування, лісові ресурси, державно-приватне партнерство, кластер, лісоресурсний потенціал

Бібліографічний опис

Еколого-економічна ефективність лісокористування на засадах державно-приватного партнерства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидита економ. наук: 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / М. Л. Шестак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с.

Зібрання