Гепатоліпідоз у котів (діагностика, лікування, профілактика)

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – діагностика і терапія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України. – Київ, 2015. Дисертація присвячена встановленню причин та основних ланок патогенезу гепатоліпідозу у свійського кота, розробленню на цій основі комплексу методів діагностики, схеми профілактики та лікування тварин із застосуванням патогенетичних засобів терапії. Діагностика гепатоліпідозу у свійського кота ґрунтується на встановленні клінічних ознак захворювання з подальшим ультрасонографічним дослідженням печінки, визначенням стану обміну білків, білірубіну та ліпідів, а також проведенням морфологічних досліджень паренхіми печінки. Встановлено, що за гепатоліпідозу в сироватці крові котів зростає вміст тригліцеролів та холестеролу, порушується функція транспортерів ліпідів в організмі за рахунок зростання в сироватці крові рівня ліпопротеїдів низької та дуже низької густини та зниження вмісту ліпопротеїдів високої густини. За гепатоліпідозу відбуваються глибокі ураження печінки внаслідок дистрофічних змін у паренхімі органа, що призводить до порушення ферментативної функції і холестазу. Визначено ефективність схеми лікування котів за гепатоліпідозу, що включає дієто- і фармакотерапію («Церукал», «Реосорбілакт», «Тіопротектин», «Гепаві-кел» та «Гепатовет для котів»). Експериментально обґрунтовано значення збалансованості раціону як одного з основних заходів профілактики гепатоліпідозу в котів. Застосування зазначених вище діагностичних показників дозволяє контролювати ефективність лікувальних та профілактичних заходів

Опис

The dissertation for the degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.01 – diagnosis and therapy of animals. - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv, 2015. Dissertation is devoted to the study of the causes and pathogenesis of hepatic lipidosis in domestic cats, the development on this basis of the complex methods of diagnosis, including early and effective prevention and treatment schemes using causal and pathogenetic therapy facilities. Diagnostics of hepatc lipidosis in domestic cats is based on a study of clinical signs of disease, with subsequent ultrasonographic examination of the liver, determination of the status of protein, bilirubin and lipid metabolism as well as morphological studies of the liver parenchyma. Found that by the pathology increases the content of β-lipoproteins, glycerol and cholesterols. At the same time the function of lipid transporters in the organism is disturbed due to the absolute increase in all lipoprotein fractions with a relative decrease in HDL density. By hepatic lipidosis is undergoing profound of liver injury due to degenerative changes in the parenchyma of the body, leading to disruption of enzyme function and cholestasis. Established the efficiency of treatment regimens, including diet and pharmacotherapy (Tioprotektyn, Hepavi-Kel and Hepatovet for cats) by liver lipidosis. Experimentally confirmed the importance of balanced diet as a major prevention for hepatic lipidosis. Application the aforementioned diagnostic indicators allows to control the efficiency of the treatment and preventive measures

Ключові слова

коти, печінка, гепатоліпідоз, обмін ліпідів, ожиріння, діагностика, лікування, профілактика

Бібліографічний опис

Гепатоліпідоз у котів (діагностика, лікування, профілактика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.01 - діагностика і терапія тварин / Т. П. Локес-Крупка ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання