Конкурентоспроможність продукції скотарства сільськогосподарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природо- користування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методичні підходи та розроблено практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах. Розкрито економічну сутність конкурентоспроможності продукції та систематизовано фактори, які її визначають; висвітлено особливості інтеграційних процесів у підвищенні конкурентоспроможності продукції скотарства та удосконалено методичні підходи до її оцінки. Проаналізовано сучасний стан і розвиток скотарства в сільськогосподарських підприємствах, здійснено оцінку економічної ефективності виробництва продукції скотарства, визначено зміст і значення якості та ціни продукції як ключових факторів забезпечення конкурентоспроможності молока та яловичини, оцінено конкурентоспроможність продукції скотарства у сільськогосподарських підпри- ємствах. Обґрунтовано прогноз виробництва і споживання продукції скотарства, спроектовано конкурентоспроможне виробництво даної продукції в умовах формування м’ясо-молочного кластера, в межах моделі запропоновано механізм забезпечення росту економічної ефективності, розроблено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства в аспекті розвитку органічного виробництва

Опис

Thesis for the degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.04 - Economics and Management of enterprises (according to the types of economic activities).- National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Theoretical and methodological approaches are improved and practical recommendations for improving of production competitiveness in cattle breeding farms are developed. The economic essence of competitiveness is researched and factors of its determination are systematized; the specific features of the integration process in improving of the cattle competitiveness are clarified and methodical approaches of its determination are advanced. The current state and development of animal husbandry in agricultural enterprises are analyzed, the estimation of economic efficiency of livestock production has been made, the meaning and significance of quality and price of products as main factors for ensuring the competitiveness of milk and beef cattle breeding are defined, competitiveness of livestock production at agricultural enterprises are evaluated. Prediction of production and consumption of the livestock are substantiated, competitive production of these products in the context of meat and dairy cluster creation is projected; within the model mechanism the growth of economic efficiency is proposed, recommendations for improving the livestock competitiveness in terms of organic production are discovered

Ключові слова

конкурентоспроможність продукції, скотарство, якість, інтегрований показник, прогноз, кластер, органічне виробництво

Бібліографічний опис

Конкурентоспроможність продукції скотарства сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / З. М. Тітенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання