Функційні аналоги сполучників: статус, типологія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Міленіум
Анотація
Статтю присвячено дослідженню функційних аналогів сполучників як синкретичних засобів зв’язку предикативних частин у безсполучниково-сполучникових складних реченнях. Функційні аналоги сполучників, або релятивні одиниці, витлумачено як граматикалізовані елементи (т. зв. конкретизатори), що функціюють самостійно, без сурядних сполучників, і виконують формально-синтаксичну та семантико-синтаксичну роль. З’ясовано, що аналоги сполучників поєднують предикативні частини синкретичних безсполучниково-сполучникових складних речень, які диференційовані на три різновиди: безсполучниково-сурядні, безсполучниково-підрядні та безсполучниково-сурядно-підрядні. Запропоновано типологію функційних аналогів сполучників, ґрунтовану на семантичному критерієві та з огляду на структурно-семантичні типи синкретичних безсполучниково-сполучникових складних речень. У межах безсполучниково-сурядних конструкцій виокремлено такі різновиди аналогів сполучників: із невласне-єднальним значенням обмеження, доповнення, приєднання, із протиставним значенням, розділовим значенням взаємовиключення та чергування.
Опис
Ключові слова
функційні аналоги сполучників, релятивні одиниці, конкретизатори
Бібліографічний опис
Шитик Л.В. Функційні аналоги сполучників: статус, типологія / Л.В. Шитик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 54-66