Відтворення насаджень дуба звичайного (QUERCUS ROBUR L.) у правобережному лісостепу України садивним матеріалом із закритою кореневою системою

Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертаційну роботу присвячено дослідженню вирощування контейнерного садивного матеріалу дуба звичайного, обґрунтуванню лісівничої та економічної доцільності його використання для створення лісових культур в умовах нерозкорчованих зрубів свіжої діброви Правобережного Лісостепу України. Показано, що за висотою надземної частини, загальною масою та масою кореневих систем у повітряно-сухому стані, а також за діаметром кореневої шийки 1-річні сіянці дуба звичайного із закритою кореневою системою перевищували відповідні показники одновікових деревних рослин цього деревного виду, які на ділянках закладених лісових культур були вирощені із жолудів на 49,5 %, 74,1, 75,0 та 29,5 %, та однорічних сіянців дуба звичайного, вирощених на розсадниках з відкритою кореневою системою, – на 23,2 %, 82,8, 74,1 та 38,2 %. Виявлено, що відтворення на нерозкорчованих зрубах деревних насаджень дуба звичайного із закритою кореневою системою порівняно із створенням лісових культур шляхом посіву для цієї мети жолудів на 5 рік після їх створення дає, в середньому, достовірне перевищення за діаметром біля кореневої шийки вдвічі, що свідчить про суттєві переваги контейнерного лісовідтворення порівняно з відтворенням лісу шляхом посіву жолудів. Доведено, що уже протягом дворічного періоду після закладки лісових культур економічно доцільнішим виявилося лісовідтворення із використанням садивного матеріалу із закритою кореневою системою, собівартість якого була на 17 % вигіднішою порівняно з використанням сіянців, вирощених за традиційною технологією з відкритою кореневою системою, та на 30,5 % більш економічною порівняно із створенням лісових культур шляхом посіву жолудів. Зафіксовано, що на ділянках лісового поновлення контейнерним садивним матеріалом дуба звичайного порівняно з ділянками поновлення шляхом посіву жолудів та посадки сіянців з відкритою кореневою системою, розкладання органічної маси лісової підстилки відбувалось інтенсивніше відповідно на 24,8 та 11,6 %. Встановлено, що трирічні рослини дуба, які виросли із посіяних жолудів, мали середню глибину кореневих систем – 124,2±12,9 см, водночас, середня висота їх надземної частини становила 117,1±12,1 см. Виявлено, що приблизно у двох третин за таких умов у рослин дуба звичайного формувався один головний корінь, а у однієї третини – на глибині до пів метра головний корінь розділявся на 2–3 вертикальних головних корені, що росли в глибину ґрунту, які за своїми лінійно-ваговими показниками майже не відрізнялися. Це свідчить про те, що молоді рослини дуба звичайного, які виросли із посіяних жолудів, у перший період свого росту і розвитку поживні речовини спрямовують на форсування розвитку потужної кореневої системи

Опис

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.01 Forest Plantations and Phytomelioration. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to the improvement of forest renewal on the fillings with stumps of the forest planting in the condition of fresh of Right-bank Forest-steppe of Ukraine, argumentation forest and financial viability of growing on the forest nurseries planting-stock of oak ordinary with the closed rootage (container planting-stock) but to his use for forest renewal by creation of forest cultures. It is shown that biometrical indexes of the one-year of oak ordinary, grown with closed rootage, after the height of above-grown part, general mass and mass of root-age in an air-dry state, and after the diameter of root-collar exceed corresponding indexes of creating forest cultures, that were grown from acorns on 49.5 %, 74.1, 75.0 and 29.5 %, and the one-year plants of oak ordinary, grown in nurseries on traditional technology with root open system – on 23.2 %, 82.8, 74.1 and 38.2 %. It is educed that forest renewal on felling with the stumps of the forest planting by the container planting-stock of oak ordinary by comparison to creation of forest cultures in the fifth year after their creation the reliable exceeding gives sowing acorns, on the average, after the diameter of root-collar – twice, that testifiles to substantial advantages of container forest renewal comparatively with proceeding in the forest sowing of acorns. It is shown, that plants of oak ordinary, grown with the closed rootage, getting during their transplantation from container of increase (area of forest cultures) additional volume of permanent place the ground and light feed have comparatively with the planting-stock grown on traditional technology with root open (bare) system, have considerably more powerful rootages on above-ground part. It is well-proven that already during a two year period after creating of forest cultures economically forest renewal appeared more 17 % expedient with the use of container planting-stock, a prime price of that was more advantages comparatively with the use of planting-stock grown with root open system, and on 30.5 % more economic comparatively with creation of forest cultures sowing of acorns. It is fixed that on the areas of forest renewal by container planting-stock of oak ordinary comparatively of areas renewal of forest by sowing of acorns and landing of seedling with root open system, decomposition of organic mass of forest bedding it took place more intensively according on 24.8 and 11.6 %. It is shown on basis of undertaken studies of height and development of plants of oak ordinary that him three-year plants that grew from the sown acorns had a middle depth of rootage – 124.2±12.9 cm, at the same times, medium altitude them above-ground part presented 117.1±12.1 cm. It is shown that approximately at two one third of plants of oak ordinary one tap-root formed and at one-third of plants – on depth tо half meter, a mainroot was divided into 2–3 cored roots that does not almost differ on the arcwise gravimetric parameters that testis to young plants of oak ordinary what grew from the sown acorns in a first period of the height and development form the cored rootage

Ключові слова

лісові культури, лісовідтворення, сіянці із закритою кореневою системою, сіянці з відкритою кореневою системою, посів жолудів

Бібліографічний опис

Відтворення насаджень дуба звичайного (QUERCUS ROBUR L.) у правобережному лісостепу України садивним матеріалом із закритою кореневою системою: автореф. дис. ... кандидата сільськогосподарських наук: 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / Ю.Ю. Сегеда ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання