Вища освіта України - через війну до європейського визнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вища школа

Анотація

У статтi в контекстi дослiджуваної проблеми проаналiзовано peaлiї функцiонування вищої освiти в умовах воєнного стану, запропоновано iнструменти ефективного застосування наявних унiверситетських ресурсiв для трансформацiї парадигми "вижити i вистояти" до парадигми "жити, вiдновитись i розвиватись" з урахуванням глобальних викликiв сьогодення та прогнозованого повоєнного перiоду розбудови України. Актуальнiсть наукового пошуку зумовлена низкою прямих загроз соцiокультурного, економiчного, нацiонального, вiйськово-полiтичного характеру, спричинених разв'язаною РФ загарбницькою вiйною. Виявленi та проаналiзованi фактори, що безпосередньо впливають на розвиток вищоi школи Украiни загалом i НУБiП України зокрема. Визначенi негативнi чинники, що мають нестабiльний характер i впливають на дiяльнiсть унiверситету. Виокремлено комплекс особливостей, що вiдображають peaлiї унiверситетського навчання в умовах воєнного стану, придiлена увага динамiцi чинного законодавства, яке частково врегульовує функцiонування системи вищої освiти України в сучасних реалiях i окреслює ключовi напрями розвитку на повоєнне майбутнє. Представлена статистика щодо фiнансувяння ЗВО в Україні та свiтi порiвняльно-зiставнiй площинi, презентовано позиції, які мають забезпечити ефективну інтеграцію цілей Європейської Стратегії вищої освіти у вітчизняні університетські умови. У цьому контексті виокремлено фактори сприяння розвитку міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних університетів на прикладі НУБіП України та окреслено головні напрями реформування вітчиз- няної вищої школи на шляху до гармонізації з європейським освітнім простором. Увага акцентується на подальших змінах у вищій освіті, які мають спиратися на кращі зарубіжні практики та враховувати позитивні аспекти вітчизняного сьогодення й минулого.

Опис

Ключові слова

вища освіта, європейський освітній простір, ВНЗ, стратегія розвитку вищої освіти, навчальний процес, дистанційне навчання, надзвичайний стан

Бібліографічний опис

Ніколаєнко, С.М. Вища освіта України - через війну до європейського визнання / С.М. Ніколаєнко // Вища школа. - 2022. - № 7-9. - С. 7-25.