Науково-експериментальне обгрунтування виготовлення інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено науково-експериментальному обґрунтуванню виготовлення інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту. Висвітлено питання дослідження культураних властивостей вірусу інфекційного ринотрахеїту штам «ВМ» та оптимізації його накопичення. Розроблено технологію накопичення вірусу інфекційного ринотрахеїту в ролерній культурі перещеплюваних клітин MDBK з високою біологічною активністю (8,63±0,12 lg ТЦД₅₀/см³). Розроблено спосіб гіперімунізації кролів для отримання специфічної високоактивної гіперімунної сироватки (10,04 log₂). Використано в якості інактиванту етиленімін в концентрації 0,01 %, що дозволяє скоротити процес інактивації до 24 годин. Порівняльне дослідження ряду речовин в якості ад’ювантів показало, що найбільш активну імунну відповідь на введення інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту спостерігали у тварин, яким в якості ад’юванта було використано суміш високоочищеної мінеральної олії та аеросилу. Встановлено, що розроблена вакцина відповідає вимогам до інактивованих вакцин для ветеринарії. Дослідження імуногенності показало ефективність розробленої інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби. Дозволяє створити у поголів’я імунітет на 28 добу після вакцинації на рівні 9–11 log₂. Показано, що при застосуванні розробленого вакцинного препарату через 150 днів рівень специфічних антитіл був в межах 10,80–10,88 log₂. Тривалість специфічного імунітету у тварин не менше 9 місяців (8,0–8,2 log₂). Показана ефективність вакцинації тільних корів, оскільки надалі при випоюванні молозива новонародженим телятам, у них формувався колостральний імунітет до інфекційного ринотрахеїту, який зумовлює захист тварин до проведення першої вакцинації

Опис

Dissertation for the candidate of veterinary sciences degree in speciality 16.00.03 Veterinary Microbiology, Epizootology, Infectious Diseases and Immonology. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation is devoted to the scientific and experimental substantiation of the manufacture of an inactivated vaccine against infectious rhinotracheitis. The research questions of the cultural properties of the infectious rhinotracheitis virus strain «BM» have been highlighted and the optimization of its accumulation. The technology of infectious rhinotracheitis virus has been developed accumulation in the roller culture of MDBK transfected cells with high biological activity (8.63±0.12 lg TCD5o/cm³). The method for the hyperimmunization of rabbits has been developed to obtain a specific high-level hyperimmune serum (10.04 log₂). Ethyleneimine has been used for the inactivation at concentration of 0.01 %, which reduces the inactivation process to 24 the conducted comparative study hours. The conducted comparative study of a number of substances as adjuvants showed that the most active immune response to the administration of the inactivated vaccine against infectious bovine rhinotracheitis was observed in animals using a mixture of highly purified mineral oil and aerosol as an adjuvant. It has been established that the developed vaccine was manufactured in accordance with the requirements for inactivated vaccines for veterinary medicine. The study of immunogenicity has shown the effectiveness of the developed inactivated vaccine against infectious bovine rhinotracheitis. It allows you to create livestock immunity for 28 days after vaccination at the level 9–11 log₂. It has been shown that the application of the developed vaccine preparation in 150 days resulted in a level of specific antibodies in the range of 10.80–10.88 log₂. The duration of this specific immunity in animals is at least 9 months (8.0–8.2 log₂). The effectiveness of the vaccination of single cows has been shown. Because in the future when the colostrum was given to newborn calves, they formed colostral immunity to IBR, which predetermines the protection of animals before the first vaccination

Ключові слова

інфекційний ринотрахеїт великої рогатої худоби, вакцинація, технологія, імунітет, вакцинопрофілактика

Бібліографічний опис

Науково-експериментальне обгрунтування виготовлення інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби: автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук: 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія" / М.М.Гулянич ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання