Біла та сіра гнилі рослин, внутрішньовидова диференціація їх збудників-некротрофних грибів SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (LIB.) DE BARY I BOTRYOTINIA FUCKELIANA (DE BARY) WHETZEL та біологічне обґрунтування захисних заходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.11 «Фітопатологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. У дисертації представлено результати досліджень білої та сірої гнилей рослин, внутрішньовидової диференціації їх збудників – некротрофних грибів Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary і Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel (Botrytis cinerea Pers.), обґрунтувано заходи контролю хвороб. Встановлено симптоматику білої та сірої гнилей в агроценозах і фітоценозах квітниково-декоративних культур. Виявлено рослини-живителі грибів S. sclerotiorum і B. cinerea. Вивчено вплив хвороб на продуктивність та якість врожаю сільськогосподарських культур і квітниково-декоративних рослин. Установлено закономірності впливу метеорологічних умов на динаміку поширення і розвиток білої та сірої гнилей рослин. Досліджено біоекологічні особливості патогенів S. sclerotiorum і B. cinerea та їх популяції у різних ґрунтово-кліматичних умовах, здійснено їх скринінг за здатністю продукувати склероції, оцінено групи міцеліальної сумісності, фітотоксичність та вивчено патогенні властивості ізолятів грибів, вилучених з різних рослин-живителів. Проведено оцінку стійкості сортів і гібридів рослин проти білої та сірої гнилей. Визначено вплив агротехнічних заходів на розвиток хвороб. Встановлено технічну ефективність біологічних і хімічних препаратів проти білої та сірої гнилей рослин. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в Україні діагностовано нетипові симптоми білої та сірої гнилей. Встановлено, що в умовах проведення досліджень S. sclerotiorum і B. cinerea здатні паразитувати відповідно на 66 і 93 видах рослин. Побудовано рівняння, які дають змогу прогнозувати втрати врожаю гороху залежно від ступеня ураження рослин стебловою формою білої гнилі, та рівняння множинної регресії, які характеризують залежність появи сірої гнилі петунії від кількості атмосферних опадів і відносної вологості повітря, a також від середньої температури та кількості опадів. Оцінено внутрішньовидову диференціацію популяцій збудників білої та сірої гнилей рослин. З’ясовано здатність гриба S. sclerotiorum продукувати in vitro мікроконідії

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of agricultural sciences on a specialty 06.01.11 «Phytopathology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation presents the results of researches of white and gray mold of plants, intraspecific differentiation of their pathogens – necrotrophic fungi Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary and Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel (Botrytis cinerea Pers.) and biologically substantiated disease control measures. Symptoms of white and gray mold in agrocenoses and phytocenoses of flower and ornamental crops have been established. The host plants of the fungi S. sclerotiorum and B. cinerea were found. The influence of diseases on productivity and quality of agricultural crops and flower-ornamental plants is studied. Regularities of influence of meteorological conditions on dynamics of distribution and development of white and gray mold of plants are established. Populations of S. sclerotiorum and B. cinerea in different soil and climatic conditions were studied and screened for their ability to produce sclerotia, mycelial compatibility groups, phytotoxicity were assessed, and pathogenic properties of fungal isolates extracted from different host plants were studied. The bioecological features of the fungi S. sclerotiorum and B. cinerea have been studied. The resistance of varieties and hybrids of plants against white and gray mold was evaluated. The impact of agronomic measures on the infestation of plants with pathogens was determined. The technical efficiency of biological and chemical preparations against white and gray mold of plants is established. In the first time in the conditions of Ukraine in agrocenoses of agricultural and flower-ornamental crops for the parasitization of S. sclerotiorum on 66 species of plants belonging to 15 botanical families was revealed. The largest number of host plants of the fungus was found among plants of the families Fabaceae and Brassicaceae – 16 and 14, respectively. Among the family Asteraceae, white rot was manifested in 9 species. In the families Solanaceae, Cucurbitaceae and Amaranthaceae 7, 6 and 5 plant species were found, respectively. Plants of other families (Apiaceae, Begoniaceae, Verbenacea, Geraniaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Rosaceae and Poaceae) were affected by one species. It was found that the fungus B. cinerea affected 93 species of plants belonging to 30 botanical plants. The largest number of hosts of the fungus was among the families Fabaceae – 16 species, Brassicaceae – 12, Asteraceae – 9, Cucurbitaceae and Solanaceae 7 species each. Among other families, the number of host plants of the fungus ranged from 12 to 4 species. The negative impact of white and gray mold on legumes, industrial crops and flowering plants has been established. In soybean plants infected with the stem form of sclerotiniosis there is a decrease in the number of beans that form on the affected plants; from 10.2 pcs. (with a weak degree of damage to plants) up to 27.0 pcs. (with a very strong development of the disease). White mold of peas causes a decrease of 20–92 g in the weight of 1000 seeds. As a result of the analysis of harmfulness the linear equations which characterize influence of defeat of stalks of plants of peas by white mold on intensity of formation of beans, and also between degree of defeat and weight of 1000 seeds are constructed. White mold negatively affects the sowing quality of bean seeds, even during the defeat of beans during ripening. The number of infected seeds is 85.4 %. The harmful effect of infection of sunflower stalks with white mold was significantly reflected in the mass of seeds obtained from plants, which decreased depending on the degree of damage by 13.9–121.7 g. The decrease in laboratory germination of seeds was 3.2–51.8 %. At the same time, the stem form of sclerotiniosis causes a shortage of 9.3–50.0 % of the seed weight. In addition, the seed obtained from diseased plants was infected with fungi of the genus Alternaria Nees from 2.4 to 8.7 %. It is established that the defeat of seeds and grains of crops by pathogens of white and gray mold leads to changes in the content of protein and oil. In particular, healthy soybean seeds contained 37.2 % protein, which is 0.9 % less than the affected fungus S. sclerotiorum. At the same time, the oil content in diseased seeds was 1.4 % lower than in healthy ones. The protein content in its seeds decreased in the range of 1.8–5.9 % depending on the level of developed white rot on pea stalks. Intraspecific differences of S. sclerotiorum isolates in the degree and spectrum of phytotoxicity were established. Strong phytotoxic effects were shown by isolates of S. sclerotiorum extracted in the conditions of Kyiv region, Vasylkiv district from soybean and rapeseed plants, which reduced seed germination by an average of 12.4–13.4 % compared to the control. The results of the research revealed that the number of compatible pairs of S. sclerotiorum isolates in different populations ranged from 14 to 67 %. Testing the relationship of B. cinerea isolates showed that the most common was the compatibility reaction, which ranged from 79 to 86 % in different populations. The use of fungicides Derozal, Amistar Extra, Thanos and Impact K on sunflower against the basket form of white rot provided a reduction in the intensity of plant damage. The most effective was the drug Thanos, which ensured the preservation of the yield of 0.57 t/ha

Ключові слова

біла гниль, сіра гниль, симптоми хвороб, Sclerotinia sclerotiorum, Botryotinia fuckeliana, Botrytis cinerea, рослини-живителі, шкідливість, умови розвитку, ізоляти, фітотоксичність, міцеліальна сумісність, уражуваність сортів, біопрепарати, фунгіциди, технічна ефективність

Бібліографічний опис

Біла та сіра гнилі рослин, внутрішньовидова диференціація їх збудників-некротрофних грибів SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (LIB.) DE BARY I BOTRYOTINIA FUCKELIANA (DE BARY) WHETZEL та біологічне обґрунтування захисних заходів: автор. дис. ...доктора с.-г. наук: 06.01.11 "Фітопатологія" (с.-г. науки) / М.Й. Піковський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 47 с

Зібрання