Механіко-технологічне обгрунтування параметрів обладнання для підвищення енергетичної автономності агроекосистем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації обґрунтовано механіко-технологічні основи для формалізації структури агроекосистем на основі оптимізації взаємозв’язків між елементами агроекосистеми у визначеному діапазоні умов. Удосконалено обладнання для виробництва біоенергоресурсів шляхом мінімізації його енергоємності при збереженні якісних показників технологічних процесів. Створено: математичну модель обертового метантенка на основі мінімалізації енерговитрат на перемішування субстрату, що враховує внутрішній радіус та робочу довжину біореактора, кутову швидкість, форму та кількість лопаток для перемішування біомаси, щільність, динамічну в’язкість, форму, розміри та вміст твердої фракції, а також технологічні параметри процесу виробництва біометану, а саме: рівень заповнення біомасою метантенка та глибину занурення метантенка у зовнішньому корпусі; математичну модель розподільника повітря для енергоефективних котлів із верхнім горінням, що базується на визначенні подачі повітря до зони газифікації та згоряння із забезпеченням максимальної теплової потужності та враховує діаметр та кількість отворів для подачі повітря, геометричні розміри і аеродинамічний опір розподільника повітря та витрати повітря через нього; математичну модель енергозберігаючого циркуляційного перемішування емульсії у циркуляційних змішувачах у ході виробництва дизельного біопалива із забезпеченням необхідних розмірів областей перемішування, перебігу реакції та урахуванням геометричних розмірів корпусу циркуляційного змішувача, подачі насоса, параметрів форсунок, а також густини та динамічної в’язкості емульсії

Опис

Thesis for a Doctor’s degree in engineering sciences, in speciality 05.05.11 – machinery and Mechanization of Agricultural Production.. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The paper substantiates the mechanical and technological principles of formalizing the structure of agroecosystems on the basis of optimizing the interdependence between the elements of the agroecosystem within a specified range of conditions. The equipment for the production of bioenergy resources is improved by means of minimizing its energy capacity with all qualitative indices of the technological processes preserved. The author has also designed a model of a rotary methane tank on the basis of minimizing energy consumption for substrate mixing which takes into account the interior radius and the bioreactor effective length, the angular speed form and quantity of blades for mixing biomass, density, dynamic viscosity, form, dimensions and content of hard fraction, as well as such technological parameters of the biomethane production process as the level of methane tank filling with biomass, the depth of the methane tank submergence in the outer body, the mathematical model of an air distributor for energy efficient boilers with top combustion which is based on determining the air feed in the zone of gasification and combustion for ensuring the maximum heat capacity with respect to the diameter and quantity of holes for air feed, the geometrical dimensions and the aerodynamic resistance of the air distributor and air discharge from it; the mathematical model of the energysaving circulation mixing of emulsion in circulation mixers in the process of diesel biofuel production with the provision of obligatory dimensions of mixing areas and reaction flow with respect to the geometrical dimensions of the circulation mixer body, pump feed, parameters of injectors, as well as the density and dynamic viscosity of emulsion. The author has developed the mathematical models which make it possible to substantiate the constructive and technological parameters and to establish the standard size rows of rotary methane tanks for obtaining biogas, as well as boilers with top combustion for burning straw and circulation mixers and distributors for obtaining diesel biogas of the prognosticated efficiency

Ключові слова

агроекосистема, баланс гумусу, біогаз, біомаса, біометан, біодизель, емульсія, котел, метантенк, реактор, солома, субстрат

Бібліографічний опис

Механіко-технологічне обгрунтування параметрів обладнання для підвищення енергетичної автономності агроекосистем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техніч. наук: 05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва / С. М. Кухарець ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 43 с

Зібрання